Αγγλοελληνικό γλωσσάριο θρόμβωσης (English-Greek thrombosis glossary)

Στους όρους θρόμβωσης που παρατίθενται περιλαμβάνονται όροι από συναφείς ιατρικούς κλάδους όπως αγγειολογία, αιματολογία, υπερηχογραφία, ανατομία, ορθοπεδική, γενετική. Κατά καιρούς το γλωσσάρι/λεξικό θα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, οπότε σε νέα επίσκεψη κοιτάτε αν το σύνολο των όρων έχει αυξηθεί. Για εκτενέστερο αγγλοελληνικό γλωσσάριο θρόμβωσης, καθώς και εν γένει ιατρικών όρων (20.000 όροι) και ορολογίας συναφών επιστημών χρησιμοποιήστε την αναζήτηση του Translatum με αποτελέσματα και σε άλλες γλώσσες όπως Γερμανικά (484.000 όροι), Γαλλικά (115.000 όροι), Ιταλικά (50.000 όροι) και Ισπανικά (28.000 όροι).

Αν ψάχνετε κάποιον όρο που δεν τον βρίσκετε εδώ, ρωτήστε είτε με σχόλιο εδώ, είτε στο Translatum.

(English-Greek thrombosis glossary. For more terms, look up in Translatum)

EnglishGreek
1,25-dihydroxyvitamin D31,25-διυδροξυχοληκαλσιφερόλη, 1,25-διυδροξυχολοασβεστιοτριόλη, ασβεστιοτριόλη, καλσιτριόλη, 1,25-διυδροξυβιταμίνη D3
2D ultrasoundδισδιάστατος υπέρηχος, δισδιάστατοι υπέρηχοι, δισδιάστατη υπερηχογραφία, διδιάστατος υπέρηχος, διδιάστατοι υπέρηχοι, διδιάστατη υπερηχογραφία
3D ultrasoundτρισδιάστατος υπέρηχος, τρισδιάστατοι υπέρηχοι, τρισδιάστατη υπερηχογραφία, τριδιάστατος υπέρηχος, τριδιάστατοι υπέρηχοι, τριδιάστατη υπερηχογραφία
4D ultrasoundτετραδιάστατος υπέρηχος, τετραδιάστατοι υπέρηχοι, τετραδιάστατη υπερηχογραφία
7-hydroxycoumarin7-υδροξυκουμαρίνη, ουμπελιφερόνη
abdominojugular reflux (AJR)κοιλιοσφαγιτιδική παλινδρόμηση
abdomino-jugular reflux (AJR)κοιλιοσφαγιτιδική παλινδρόμηση
above-knee stockingsκάλτσες άνω γόνατος
accessory saphenous vein (ASV)επικουρική σαφηνής φλέβα (ΕΣΦ)
acenocoumarol (Sintrom)ασενοκουμαρόλη
acetylsalicylic acid (ASA)ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ), ασπιρίνη
acoustic pulse thrombolysis (APT)θρομβόλυση με ακουστικούς παλμούς, θρομβόλυση με ακουστικό παλμό
activated coagulation time (ACT)ενεργοποιημένος χρόνος πήξης, ενεργοποιημένος χρόνος πήξεως
activated partial thromboplastin time (aPTT)χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, χρόνος μερικώς ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης
acute compartment syndrome (ACS)οξύ σύνδρομο διαμερίσματος
acute lower extremity compartment syndrome (ALECS)οξύ σύνδρομο διαμερίσματος κάτω άκρου
acute, recurrent, deep vein thrombosisοξεία, υποτροπιάζουσα εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση | οξεία, υποτροπιάζουσα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
adhesive phlebitisαποφρακτική φλεβίτιδα, πλαστική φλεβίτιδα, συγκολητική φλεβίτιδα
afibrinogenemiaανινωδογοναιμία, ινωδογονοπενία
American Association for Vascular Surgery (AAVS)Αμερικανική Ένωση Αγγειοχειρουργικής, Αμερικανική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
American College of Angiology (ACA)Αμερικανικό Κολέγιο Αγγειολογίας
American Society of Angiology (ASA)Αμερικανική Εταιρεία Αγγειολογίας
angiologicalαγγειολογικός
angiologistαγγειολόγος
angiologyαγγειολογία
angioplasticsαγγειοπλαστική
angioplastyαγγειοπλαστική
Anglo-Scandinavian Study of Early Thrombolysis (ASSET)Αγγλο-Σκανδιναβική Μελέτη Πρώιμης Θρομβόλυσης
anterior accessory saphenous vein (AASV)πρόσθια επικουρική σαφηνής φλέβα (ΠΕΣΦ)
anterior thigh circumflex vein (ATCV)πρόσθια περισπώμενη φλέβα του μηρού (ΠΠΦΜ)
antiaggregantαντιαιμοπεταλιακό, αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
anticoagulant-related (AR)οφειλόμενος στα αντιπηκτικά, οφειλόμενος στην αντιπηξία
anticoagulant-related bleeding (ARB)αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, αιμορραγία οφειλόμενη στην αντιπηξία
anticoagulant-related intracranial haemorrhageενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω αντιπηξίας, ενδοκρανιακή αιμορραγία από την αντιπηξία
anticoagulant-related intracranial hemorrhageενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω αντιπηξίας, ενδοκρανιακή αιμορραγία από την αντιπηξία
anticoagulation-associated intracerebral hemorrhageενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη στα αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία από αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω αντιπηξίας, ενδοκρανιακή αιμορραγία από την αντιπηξία
anti-embolism graduated compression stockingsαντιεμβολικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης
anti-embolism stockingsαντιεμβολικές κάλτσες
antiphospholipid syndrome (APS, APLS)αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο (ΑΦΣ), σύνδρομο αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, σύνδρομο Hughes
antiplateletαντιαιμοπεταλιακός
anti-plateletαντιαιμοπεταλιακός
antiplatelet antibody (APAb)αντιαιμοπεταλιακό αντίσωμα
anti-platelet antibody (APAb)αντιαιμοπεταλιακό αντίσωμα
antiplatelet drug (APD)αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
anti-platelet drug (APD)αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
antiplatelet drug therapy (APDT)θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
anti-platelet plasma (APP)αντιαιμοπεταλιακό πλάσμα
antiplatelet therapy (APT)αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
antithrombin deficiencyανεπάρκεια αντιθρομβίνης
antithrombocyte antibodies (ATAs)αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα, αντιθρομβοκυτταρικά αντισώματα
antithrombocytic antibodies (ATAs)αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα, αντιθρομβοκυτταρικά αντισώματα
aortic thrombosisθρόμβωση αορτής
aortic valvuloplastyβαλβιδοπλαστική αορτής, βαλβιδοπλαστική αορτής με μπαλόνι
aortoiliac thromboendarterectomyαορτολαγόνιος θρομβοενδαρτηρεκτομή
apixaban (Eliquis)απιξαμπάνη, απιξαβάνη
argon beam coagulatorσυσκευή διαθερμοπηξίας με δέσμες αργού
argon plasma coagulation (APC)θερμοπηξία με το αέριο του αργού
arterial embolectomy catheterκαθετήρας αρτηριακής εμβολεκτομής
arterial thrombosisθρόμβωση αρτηρίας, αρτηριακή θρόμβωση
arterial thrombosis limbθρόμβωση αρτηρίας άκρου
arteriologicalαρτηριολογικός
arteriologistαρτηριολόγος
arteriologyαρτηριολογία
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB)Αρτηριοσκλήρυνση, Θρόμβωση και Αγγειακή Βιολογία
arteriovenous fistula thrombosisθρόμβωση αρτηριοφλεβώδους συριγγίου
ascending phlebographyανιούσα φλεβογραφία
assessment of thromboembolic riskεκτίμηση θρομβοεμβολικού κινδύνου
Assessment of Thromboembolic Risk and Prophylaxis for Medical Patients in Switzerland (ESTIMATE)εκτίμηση θρομβοεμβολικού κινδύνου και προφύλαξη για ασθενείς στην Ελβετία
Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of America (ATCSA)Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος και Καρδιάς-Αγγείων, Αμερικανική Εταιρεία Θωρακοχειρουργών και Καρδιοαγγειοχειρουργών
atherothrombosisαθηροθρόμβωση
atherothromboticαθηροθρομβωτικός, αθηροθρομβωτική, αθηροθρομβωτικό
avascularανάγγειος, χωρίς αγγεία
avascular necrosisανάγγειος νέκρωση
avascular zone (AVZ)ανάγγειος ζώνη
avascularityέλλειψη αγγείων
axillary vein thrombosis (AVT)θρόμβωση μασχαλιαίας φλέβας, θρόμβωση της μασχαλιαίας φλέβας
balloonμπαλόνι, μπαλονάκι, ασκός
balloon aortic valvuloplasty (BAV, BAVP)βαλβιδοπλαστική αορτής με μπαλόνι, αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι, αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλονάκι
balloon catheter (BC)καθετήρας με μπαλονάκι
balloon catheter angioplasty (BCA)αγγειοπλαστική με καθετήρα με μπαλόνι
balloon dilation angioplasty (BDA)αγγειοπλαστική διά διαστολής με μπαλονάκι
balloon venography catheterκαθετήρας µε διογκούµενο μπαλόνι για φλεβογραφία, καθετήρας µε μπαλονάκι για φλεβογραφία, καθετήρας-μπαλόνι φλεβογραφίας
bare-metal stent (BMS)απλή μεταλλική ενδοπρόθεση, απλό μεταλλικό στεντ, γυμνό μεταλλικό stent
below-knee stockingsκάλτσες κάτω γόνατος
bilateral acute renal vein thrombosis (BARVT)αμφοτερόπλευρη οξεία θρόμβωση των νεφρικών φλεβών
bioresorbable stentβιοαπορροφήσιμη ενδοπρόθεση, βιοαπορροφήσιμη ενδοπρόθεση, βιοαπορροφήσιμο στεντ, βιοαπορροφήσιμο stent
blood clotθρόμβος, θρόμβος αίματος, αιματικός θρόμβος, πήγμα αίματος
blood thinnerφάρμακο που μειώνει το ιξώδες του αίματος, φάρμακο που αυξάνει τη ρευστότητα του αίματος, αιμοαραιωτικό, αντιπηκτικό, αντιπηκτικό φάρμακο
blood thinner drugsφάρμακα που μειώνουν το ιξώδες του αίματος, φάρμακα που αυξάνουν τη ρευστότητα του αίματος
blood thinnersφάρμακα που μειώνουν το ιξώδες του αίματος, φάρμακα που αυξάνουν τη ρευστότητα του αίματος, αντιπηκτικά, αντιπηκτικά φάρμακα
brain attackεγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό
British Society for Haematology and Thrombosis (BSHT)Βρετανική Εταιρεία Αιματολογίας και Θρόμβωσης, Βρετανική Εταιρεία Αιματολογίας και Θρομβώσεως
bypass - angioplasty - revascularization - investigation (BARI)παράκαμψη - αγγειοπλαστική - επαναγγείωση - διερεύνηση
cancer-associated thrombosis (CAT)καρκινοσχετιζόμενη θρόμβωση, θρόμβωση σχετιζόμενη με καρκίνο, θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο, θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο
cardiac surgeryκαρδιακή χειρουργική, καρδιοχειρουργική, καρδιαγγειακή χειρουργική, καρδιαγγειοχειρουργική
cardioangiologicκαρδιοαγγειολογικός
cardioangiologicalκαρδιοαγγειολογικός
cardioangiologistκαρδιοαγγειολόγος
cardioangiologyκαρδιοαγγειολογία
cardiovascularκαρδιαγγειακός
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)Καρδιαγγειακή και Επεμβατική Ακτινολογική Ευρωπαϊκή Εταιρεία
cardiovascular diseaseκαρδιαγγειακή πάθηση, καρδιαγγειακό νόσημα
cardiovascular genomicsκαρδιαγγειακή γονιδιωματική
cardiovascular intensive care unit (CVICU)καρδιαγγειακή μονάδα εντατικής θεραπείας (ΚΜΕΘ), καρδιαγγειακή ΜΕΘ
cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR)καρδιαγγειακή μαγνητική τομογραφία
Cardiovascular Patient Outcomes Research Team (C-PORT)Ομάδα Έρευνας Εκβάσεως Καρδιαγγειακών Ασθενών
cardiovascular risk factors (CVRF)παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
cardiovascular surgeonκαρδιοχειρουργός-αγγειοχειρουργός, καρδιο-αγγειοχειρουργός, καρδιοαγγειοχειρουργός, καρδιαγγειοχειρουργός
cardiovascular surgery (CVS)καρδιαγγειακή χειρουργική, καρδιαγγειοχειρουργική
cardiovascular system (CVS)καρδιαγγειακό σύστημα (ΚΑΣ), καρδιοαγγειακό σύστημα (ΚΑΣ)
cardiovascular training, cardio trainingαεροβική προπόνηση
carotid artery thrombosisθρόμβωση καρωτίδας, θρόμβωση καρωτίδος, καρωτιδική θρόμβωση
carotid Doppler ultrasonography (CDUS)υπερηχογραφία Doppler καρωτίδων
carotid duplex ultrasonography (CDUS)υπερηχογραφία duplex καρωτίδων
carotid thromboendarterectomy (CTEA)καρωτιδική θρομβοενδαρτηρεκτομή
catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS)καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, σύνδρομο Asherson, σύνδρομο Άσερσον
catheter-directed intrathrombus thrombolysis (CDIT)ενδοθρομβική θρομβόλυση κατευθυνόμενη από καθετήρα, ενδοθρομβική θρομβόλυση με καθετήρα, ενδοθρομβική θρομβόλυση μέσω καθετήρα, ενδοθρομβική θρομβόλυση υπό την καθοδήγηση καθετήρα
catheter-directed thrombolysis (CDT)θρομβόλυση κατευθυνόμενη από καθετήρα, θρομβόλυση με καθετήρα, θρομβόλυση μέσω καθετήρα, θρομβόλυση υπό την καθοδήγηση καθετήρα
catheterizationκαθετηριασμός, καθετηρίαση
cavernosous sinus thrombosisθρόμβωση σηραγγώδους κόλπου
cavernous sinus thrombosis (CST)θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου
cerebellar artery thrombosisθρόμβωση παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας
cerebral artery thrombosisθρόμβωση εγκεφαλικής αρτηρίας
cerebral embolic event (CEE)εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΕΕΕ)
Cerebral Embolism Study Group (CESG)Ομάδα Εργασίας Εγκεφαλικής Εμβολής
cerebral percutaneous transluminal angioplasty (CPTA)διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική του εγκεφάλου
cerebral thrombosis (CT)εγκεφαλική θρόμβωση
cerebral vascularαγγειακό εγκεφαλικό, εγκεφαλοαγγειακός, εγκεφαλοαγγειακό, αγγειοεγκεφαλικός, αγγειοεγκεφαλικό
cerebral vascular accident (CVA)αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση, εγκεφαλικό, νταμπλάς
cerebral vascular event (CVE)αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση, εγκεφαλικό, νταμπλάς
cerebral vascular insult (CVI)εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό
cerebral vein thrombosis (CVT)θρόμβωση εγκεφαλικής φλέβας, θρόμβωση της εγκεφαλικής φλέβας
cerebral venous and sinus thrombosis (CVST)θρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου
cerebral venous sinus thrombosis (CVST)θρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου
cerebral venous thrombosis (CVT)θρόμβωση εγκεφαλικής φλέβας
cerebrovascular (CV)αγγειακός εγκεφαλικός, αγγειακό εγκεφαλικό, των αγγείων του εγκεφάλου, εγκεφαλοαγγειακός, εγκεφαλοαγγειακό, αγγειοεγκεφαλικός, αγγειοεγκεφαλικό
cerebrovascular accident (CVA)αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση, εγκεφαλικό, νταμπλάς
cerebrovascular embolic event (CVEE)εμβολικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΕΑΕΕ)
cerebrovascular event (CVE)αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση, εγκεφαλικό, νταμπλάς
cerebrovascular incident (CVI)εγκεφαλικό, εγκεφαλοαγγειακό σύμβαμα, εγκεφαλοαγγειακό συμβάν, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση
cerebrovascular insultαγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), εγκεφαλικό επεισόδιο, αποπληκτική προσβολή, αποπληξία, εγκεφαλική συμφόρηση, εγκεφαλικό
cerebrovascular insult (CVI)εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό
chemoembolizationχημειοεμβολισμός
childbedλοχία
choroidal neovascularization (CNV)χοριοειδική νεοαγγείωση (ΧΝΑ)
chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI)χρόνια εγκεφαλονωτιαία φλεβική ανεπάρκεια (ΧΕΝΦΑ), σύνδρομο χρόνιας εγκεφαλονωτιαίας φλεβικής ανεπάρκειας
chronic compartment syndrome (CCS)χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος
chronic deep venous insufficiency (CDVI)χρόνια ανεπάρκεια του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος
chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση (ΧΘΠΥ)
chronic venous insufficiency (CVI)χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ)
chronic venous insufficiency quality of life questionnaire (CIVIQ)ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
chronic venous obstructionχρόνια φλεβική απόφραξη
clopidogrelκλοπιδογρέλη
closed-toe stockingκάλτσα με κλειστά δάχτυλα, κάλτσα κλειστού δακτύλου, κάλτσα κλειστών δακτύλων
clotθρόμβος, θρόμβος αίματος, αιματικός θρόμβος, πήγμα αίματος
clotbusterθρομβολυτικό, θρομβολυτικός παράγοντας
clottingθρόμβωση, θρόμβωσις, σχηματισμός θρόμβου
coagulantπηκτικό, πηκτικός παράγοντας
coagulation (coag)πήξη
coagulation cascadeκαταρράκτης πήξης, καταρράκτης πήξεως, σύνολο διαδικασιών πήξης
coagulation panelεξετάσεις πήξης, σύνολο εξετάσεων πήξης
coagulation profileπροφίλ πήξης, πηκτικό προφίλ
coagulation testπηξιολογικός έλεγχος, έλεγχος πηκτικότητας
coagulogramπηκτόγραμμα, διάγραμμα πήξης
collateralizationανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, δημιουργία παράπλευρης κυκλοφορίας, παράπλευρη κυκλοφορία
common iliac vein (CIV)κοινή λαγόνια φλέβα, κοινή λαγόνιος φλέβα
common femoral vein (CFV)κοινή μηριαία φλέβα (ΚΜΦ)
compartment syndromeσύνδρομο διαμερίσματος, διαμερισματικό σύνδρομο
compression stockingsκάλτσες συμπίεσης
compression ultrasonography (CUS)υπερηχογραφία με συµπίεση, υπερηχογραφία συµπίεσης
computed tomographic venography (CTV)αξονική τομογραφία-φλεβογραφία, αξονική αγγειογραφία
computed tomography venography (CTV)αξονική τομογραφία-φλεβογραφία, αξονική αγγειογραφία
concomitant venous insufficiencyσυνυπάρχουσα φλεβική ανεπάρκεια
confinementλοχία
congenital afibrinogenaemiaσυγγενής ανινωδογοναιμία, συγγενής ινωδογονοπενία
congenital afibrinogenemiaσυγγενής ανινωδογοναιμία, συγγενής ινωδογονοπενία
conservative hemodynamic cure for venous insufficiencyσυντηρητική αιμοδυναμική θεραπεία για τη φλεβική ανεπάρκεια
contrast venographyφλεβογραφία με σκιαγραφικό
coronary artery thrombosisθρόμβωση στεφανιαίας αρτηρίας
coronary artery thrombosis prophylaxisπροφύλαξη από θρόμβωση στεφανιαίας αρτηρίας, θρομβοπροφύλαξη στεφανιαίας αρτηρίας
coronary balloon angioplasty (CBA)αγγειοπλαστική της στεφανιαίας με μπαλονάκι
coronary diastolic vascular resistance (CDVR)διαστολική αντίσταση των στεφανιαίων αγγείων
coronary stentενδοστεφανιαία πρόσθεση, στεφανιαίο stent, στεφανιαίο στεντ
coronary thrombosisθρόμβωση της στεφανιαίας, θρόμβωση στεφανιαίας
coronary thrombosis (CT)θρόμβωση της στεφανιαίας, θρόμβωση στεφανιαίας, στεφανιαία θρόμβωση, θρόμβωση στεφανιαίων
coumarinκουμαρίνη
coumarin-like anticoagulantsκουμαρινοειδή αντιπηκτικά
coumarinoidsκουμαρινοειδή
coumarinsκουμαρίνες, κουμαρινικά
crossed embolismπαράδοξη εμβολή, διασταυρούμενη εμβολή
CT pulmonary angiography (CTPA)αξονική υπολογιστική πνευμονική αγγειογραφία, αξονική αγγειογραφία πνευμόνων
cutaneous veinδερματική φλέβα, επιπολής φλέβα
cyanosisκυάνωση
cyclophotocoagulation (CPC)κυκλοφωτοπηξία
cytokine stormκαταιγίδα κυτοκινών, καταιγίδα κυτταροκινών
cytokine storm syndrome (CSS)σύνδρομο καταιγίδας κυτοκινών, σύνδρομο καταιγίδας κυτταροκινών
dabigatran (Pradaxa)δαβιγατράνη, νταμπιγκατράνη, νταμπιγατράνη
D-dimerΔ-διμερές
D-dimersΔ-διμερή
deep inferior epigastric perforator flap (DIEP)κρημνός των διατιτραινόντων αγγείων των εν τω βάθει κάτω επιγάστριων αγγείων
deep thrombophlebitisθρομβοφλεβίτιδα εν τω βάθει, εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει θρομβοφλεβίτις
deep vein thrombosis (DVT)εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ), θρόμβωση εν τω βάθει φλεβών, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦΘ)
deep venous insufficiency (DVI)ανεπάρκεια του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου
deep venous system (DVS)εν τω βάθει φλεβικό σύστημα, σύστημα των εν τω βάθει φλεβών
deep venous thrombosis (DVT)εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ), θρόμβωση εν τω βάθει φλεβών, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦΘ)
deep venous thrombosis prophylaxisπροφύλαξη για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, προφύλαξη για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
deep-venous refluxεν τω βάθει φλεβική παλινδρόμηση, παλινδρόμηση στις εν τω βάθει φλέβες
deferred stentingκαθυστερημένη αγγειοπλαστική, καθυστερημένη τοποθέτηση ενδονάρθηκα
diagnostic medical sonography (DMS)διαγνωστική ιατρική ηχογραφία
digital subtraction venography (DSV)ψηφιακή αφαιρετική φλεβογραφία
direct thrombin inhibitor (DTI)άμεσος αναστολέας θρομβίνης
direct-acting oral anticoagulant (DOAC)άμεσης δράσης από του στόματος αντιπηκτικό, αμέσου δράσεως από του στόματος αντιπηκτικό, απευθείας δράσης από του στόματος αντιπηκτικό, απευθείας δράσεως από του στόματος αντιπηκτικό
directional coronary angioplasty (DCA)κατευθυνόμενη αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων
directly acting oral anticoagulant (DOAC)άμεσης δράσης από του στόματος αντιπηκτικό, αμέσου δράσεως από του στόματος αντιπηκτικό, απευθείας δράσης από του στόματος αντιπηκτικό, απευθείας δράσεως από του στόματος αντιπηκτικό
disseminated intravascular coagulation (DIC)διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ)
disseminated intravascular coagulopathy (DIC)διάχυτη ενδαγγειακή θρομβοπάθεια
distal deep vein thrombosis (DDVT)άπω εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, άπω εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
distal lumenάπω αυλός, περιφερικός αυλός
donning butlerκαλτσοφορετής, βοήθημα φόρεσης καλτσών, βοηθητικό εργαλείο για κάλτσες, βοήθημα για τοποθέτηση καλτσών, βοήθημα για εφαρμογή καλτσών
Doppler ultrasonographyυπερηχογράφηση Doppler, υπερηχογραφία Doppler
double lumenδιπλός αυλός
drug-eluting stent (DES)ενδοπρόθεση καλυμμένη με φάρμακο, ενδοπρόθεση που εκλύει φάρμακο, ενδοπρόθεση που εκλύει φαρμακευτικές ουσίες, στεντ καλυμμένο με φάρμακο, στεντ που εκλύει φάρμακο, στεντ που εκλύει φαρμακευτικές ουσίες, ενδοπρόθεση που αποδεσμεύει φαρμακευτικές ουσίες, ενδοπρόθεση που αποδεσμεύει φάρμακο
drug-induced thrombosisφαρμακογενής θρόμβωση, φαρμακογενές, θρόμβωση φαρμακευτικής αιτιολογίας, θρόμβωση οφειλόμενη σε φάρμακα
dual lumen catheterκαθετήρας διπλού αυλού
duplex ultrasoundυπερηχογράφημα duplex, υπερηχογραφία duplex
duplex ultrasonographyυπερηχογραφία duplex
dysfibrinogenaemiaδυσινωδογοναιμία
dysfibrinogenemiaδυσινωδογοναιμία
early thrombolysisπρώιμη θρομβόλυση
earthworm fibrinolytic enzyme (EFE)ινωδολυτικό ένζυμο γεωσκώληκα
echogenicηχογόνος
echogenicityηχογένεια
eczema-thrombocytopenia-immunodeficiency syndromeσύνδρομο εκζέματος-θρομβοπενίας-ανοσοανεπάρκειας, σύνδρομο Wiskott-Aldrich
edoxaban (Lixiana)εντοξαμπάνη, εδοξαβάνη
elastic compression stockings (ECSs)ελαστικές κάλτσες συμπίεσης
elevationανάρροπος θέση, ανάρροπος θέσις, ανάρροπη θέση
embolectomy catheterκαθετήρας εμβολεκτομής
embolismεμβολή
embolizationεμβολισμός
embolizeπροκαλώ εμβολή
embologenicεμβολογόνος, εμβολογόνα, εμβολογόνο
embolusέμβολο
endobronchial ultrasound (EBUS)ενδοβρογχική υπερηχογραφία, ενδοβρογχικός υπέρηχος
endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)διαβρογχική αναρρόφηση διά λεπτής βελόνης καθοδηγούμενη από ενδοβροχική υπερηχογραφία
endoleakενδοδιαφυγή, ενδοδιαρροή
endoluminalενδοαυλικός, ενδαυλικός
endoscopic cyclophotocoagulation (ECP)ενδοσκοπική κυκλοφωτοπηξία
endothelial dysfunctionενδοθηλιακή δυσλειτουργία
endothelial injuryενδοθηλιακή βλάβη
endothelial-derived vascular regulatorαγγειακός ρυθμιστής προερχόμενος από το ενδοθήλιο
endothelium-derived nitric oxide (EDNO)ενδοθηλιοπαραγόμενο νιτρικό οξείδιο, ενδοθηλιακό μονοξείδιο του αζώτου, ενδοθηλιακό νιτρικό οξείδιο
endovascular (EV)ενδοαγγειακός, ενδοαγγειακή, ενδοαγγειακό, ενδαγγειακός, ενδαγγειακή, ενδαγγειακό
endovascular aneurysm repair (EVAR)ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος, ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
endovascular aortic repair (EVAR)ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος, ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
endovascular surgical neuroradiology (ESN)ενδοαγγειακή χειρουργική νευροακτινολογία, ενδαγγειακή χειρουργική νευροακτινολογία
endovasculitisενδαγγειίτιδα
endovenitisενδοφλεβίτιδα
endovenousενδοφλέβιος
e-thrombosisηλε-θρόμβωση, ηλεκτρονική θρόμβωση, θρόμβωση κατόπιν πολύωρης χρήσης υπολογιστή
European Board of Vascular Surgery (EBVS)Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αγγειοχειρουργικής
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (EJVES)Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
European Society for Vascular Surgery (ESVS)Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής
European Thrombosis Research Organization (ETRO)Ευρωπαϊκή Οργάνωση Έρευνας για τη Θρόμβωση
excision of a saphenous veinσαφηνεκτομή
external iliac vein (EIV)έξω λαγόνια φλέβα, έξω λαγόνιος φλέβα
extravasationεξαγγείωση
extravazationεξαγγείωση
factor V Leidenπαράγοντας V Leiden
factor Xa inhibitorαναστολέας του παράγοντα Xa
fatal pulmonary embolism (FPE)θανατηφόρος πνευμονική εμβολή
Fellow of the European Board of Vascular Surgery (FEBVS)Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αγγειοχειρουργικής
femoral thromboendarterectomyμηριαία θρομβοενδαρτηρεκτομή
femoral vein valvuloplasty (FVV)βαλβιδοπλαστική μηριαίας φλέβας
femoral vein valvuloplasty (FVV)βαλβιδοπλαστική μηριαίας φλέβας
femoropopliteal (FP, fem-pop)μηροϊγνυακός, μηροϊγνυακή, μηροϊγνυακό, μηρο-ιγνυακός, μηρο-ιγνυακή, μηρο-ιγνυακό
femoropopliteal bypass (FPB)μηροϊγνυακό μπαϊπάς, μηροϊγνυακή παράκαμψη
femoropopliteal DVT (FP-DVT, FPDVT)μηροϊγνυακή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, μηροϊγνυακή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
femoropopliteal veinμηροϊγνιακή φλέβα
femoropopliteal vein bypass (FPVB)μηροϊγνυακό μπαϊπάς, μηροϊγνυακή παράκαμψη, μηροϊγνυακό φλεβικό μπαϊπάς, μηροϊγνυακή φλεβική παράκαμψη
fenestrated endovascular aortic aneurysm repair (FEVAR)θυριδωτή ενδαγγειακή αποκατάσταση αορτικού ανευρύσματος
fetal warfarin syndromeεμβρυοπάθεια εκ βαρφαρίνης, σύνδρομο στο έμβρυο από λήψη βαρφαρίνης
fibrinινώδες, ινική, φιβρίνη, φιμπρίνη, ινίνη, παράγοντας Ia
fibrin concentrateσυμπύκνωμα ινωδογόνου
fibrin degradation product (FDP)προϊόν αποδόμησης του ινώδους, προϊόν αποικοδόμησης του ινώδους, προϊόν λύσης ινωδογόνου, προϊόν ινωδόλυσης, προϊόν διασπάσεως του ινώδους
fibrinogen degradation products (FDP)προϊόντα λύσης ινωδογόνου, προϊόντα αποδόμησης του ινωδογόνου, προϊόντα αποδομήσεως του ινωδογόνου, προϊόντα αποικοδόμησης του ινωδογόνου, προϊόντα αποικοδομήσεως του ινωδογόνου
fibrinogen equivalent units (FEU)μονάδες ισοδυνάμου ινωδογόνου
fibrinogenemicινωδογοναιμικός
fibrinous standsινώδεις ίνες
fibrin-split product (FSP)προϊόν αποδόμησης του ινώδους, προϊόν αποικοδόμησης του ινώδους, προϊόν λύσης ινωδογόνου, προϊόν ινωδόλυσης, προϊόν διασπάσεως του ινώδους
focused ultrasound surgery (FUS)χειρουργική με εστιασμένη δέσμη υπερήχων
foetal warfarin syndromeεμβρυοπάθεια εκ βαρφαρίνης, σύνδρομο στο έμβρυο από λήψη βαρφαρίνης
Fogarty arterial embolectomy catheterκαθετήρας αρτηριακής εμβολεκτομής του Fogarty, καθετήρας αρτηριακής εμβολεκτομής του Φόγκαρτι
Fogarty embolectomy catheterκαθετήρας εμβολεκτομής του Fogarty, καθετήρας εμβολεκτομής του Φόγκαρτι
four-dimensional ultrasoundτετραδιάστατος υπέρηχος, τετραδιάστατοι υπέρηχοι, τετραδιάστατη υπερηχογραφία
full-length compression stockingsκαλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης για όλο το πόδι, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης για όλο το μήκος του ποδιού
furanocoumarinφουρανοκουμαρίνη, φουροκουμαρίνη
furocoumarinφουρανοκουμαρίνη, φουροκουμαρίνη
gradient compression stockingsκάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης
graduated compression stockings (GCS)κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης (ΚΔΣ)
graft thrombosisθρόμβωση μοσχεύματος
great saphenous vein (GSV)μείζων σαφηνής φλέβα (ΜΣΦ), μεγάλη σαφηνής φλέβα (ΜΣΦ)
healthcare-associated venous thromboembolism (HA-VTE)θρομβοεμβολή που συνδέεται µε την υγειονοµική περίθαλψη, θρομβοεμβολή που συνδέεται µε την υγειονοµική φροντίδα
Hellenic Society of Vascular Surgery (HSVS)Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
hemodynamicαιμοδυναμικός
hemodynamic stroke (HDS)αιμοδυναμική αποπληξία
hemodynamicsαιμοδυναμική
hemodynamometryαιμοδυναμομετρία
heparan sulfate (HS)θειική ηπαράνη
heparan sulfate proteoglycan (HSPG)πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης
heparan sulfate proteoglycan core protein (HSPG)ινογλυκόνη, περλεκάνη, συνδεκάνη-2, φιμπρογλυκόνη
heparin assay rapid method (HARM)ταχεία μέθοδος ελέγχου ηπαρίνης
heparin calciumηπαρίνη ασβεστιούχος
heparin cofactor (HC)συμπαράγοντας ηπαρίνης
heparin monosulphate (HMS)μονοθειική ηπαρίνη
heparin precipitable fraction (HPF)κλάσμα ηπαρίνης υποκείμενο σε καθίζηση
heparin sodiumηπαρίνη νατριούχος
heparin sulfate (HS)θειική ηπαρίνη
heparin sulfate proteoglycan (HSPG)πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαρίνης
heparin tolerance test (HTT)δοκιμασία ανοχής ηπαρίνης
heparinaseηπαρινάση
heparin-associated thrombocytopenia (HAT)επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία, ηπαρινοεπαγόμενη θρομβοκυτταροπενία, θρομβοκυτοπενία λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία λόγω χορήγησης ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία προκληθείσα από ηπαρίνη, θρομβοπενία επαγόμενη από την ηπαρίνη, θρομβοπενία ηπαγόμενη από την ηπαρίνη, προκαλούμενη από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία, σχετιζόμενη με την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία, σχετιζόμενη με την ηπαρίνη θρομβοκυττοπενία
heparin-associated thrombocytopenia and thrombosis (HATT)σχετιζόμενη με την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, σχετιζόμενη με την ηπαρίνη θρομβοκυττοπενία και θρόμβωση, σχετιζόμενη με την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, ηπαρινοεπαγόμενη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, θρομβοκυτοπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, θρομβοπενία και θρόμβωση ηπαγόμενες από την ηπαρίνη, θρομβοπενία και θρόμβωση επαγόμενες από την ηπαρίνη, θρομβοκυτοπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση προκληθείσες από ηπαρίνη, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση λόγω χορήγησης ηπαρίνης, προκαλούμενες από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, σύνδρομο του λευκού θρόμβου
heparin-calcium chloride-lipoprotein-test (HCL-Test)δοκιμασία ηπαρίνης-χλωριούχου ασβεστίου-λιποπρωτεΐνης
heparin-dependent platelet-associated antibody (HDPAA)ηπαρινοεξάρτητο αντίσωμα συνδεόμενο με τα αιμοπετάλια
heparin-induced platelet activation (HIPA)ενεργοποίηση των θρομβοκυττάρων προκληθείσα από ηπαρίνη
heparin-induced platelet activation testδοκιμασία ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων με ηπαρίνη
heparin-induced platelet aggregation assay (HIPAA)δοκιμασία συσσώρευσης αιμοπεταλίων επαγούμενης από ηπαρίνη
heparin-induced skin lesion (HISL)δερματική βλάβη προκληθείσα από ηπαρίνη
heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis (HITT)ηπαρινοεπαγόμενη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, θρομβοκυτοπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία και θρόμβωση, θρομβοπενία και θρόμβωση ηπαγόμενες από την ηπαρίνη, θρομβοπενία και θρόμβωση επαγόμενες από την ηπαρίνη, θρομβοκυτοπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση λόγω ηπαρίνης, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση προκληθείσες από ηπαρίνη, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση λόγω χορήγησης ηπαρίνης, προκαλούμενες από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση, σύνδρομο του λευκού θρόμβου
heparin-induced thrombocytopenia type I (HIT I)τύπου Ι θρομβοπενία από ηπαρίνη, θρομβοπενία από ηπαρίνη τύπου Ι, επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου Ι, τύπου Ι επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία, ηπαρινοεπαγόμενη θρομβοκυτταροπενία τύπου Ι, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου Ι, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου Ι, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου Ι, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου Ι, θρομβοπενία ηπαγόμενη από την ηπαρίνη τύπου Ι, θρομβοπενία επαγόμενη από την ηπαρίνη τύπου Ι, θρομβοκυτοπενία λόγω ηπαρίνης τύπου Ι, θρομβοκυτταροπενία λόγω ηπαρίνης τύπου Ι, θρομβοκυτταροπενία προκληθείσα από ηπαρίνη τύπου Ι, θρομβοκυτταροπενία λόγω χορήγησης ηπαρίνης τύπου Ι, προκαλούμενη από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου Ι, θρομβοκυτταροπενία μετά από χρήση ηπαρίνης τύπου Ι, θρομβοκυτταροπενία μετά από χρήση ηπαρινών τύπου ΙΙ
heparin-induced thrombocytopenia type II (HIT II)τύπου ΙΙ θρομβοπενία από ηπαρίνη, θρομβοπενία από ηπαρίνη τύπου ΙΙ, επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου ΙΙ, τύπου ΙΙ επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία, ανοσολογική θρομβοπενία από ηπαρίνη, ηπαρινοεπαγόμενη θρομβοκυτταροπενία τύπου ΙΙ, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου ΙΙ, επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου ΙΙ, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου ΙΙ, ηπαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοπενία τύπου ΙΙ, θρομβοπενία ηπαγόμενη από την ηπαρίνη τύπου ΙΙ, θρομβοπενία επαγόμενη από την ηπαρίνη τύπου ΙΙ, θρομβοκυτοπενία λόγω ηπαρίνης τύπου ΙΙ, θρομβοκυτταροπενία λόγω ηπαρίνης τύπου ΙΙ, θρομβοκυτταροπενία προκληθείσα από ηπαρίνη τύπου ΙΙ, θρομβοκυτταροπενία λόγω χορήγησης ηπαρίνης τύπου ΙΙ, προκαλούμενη από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία τύπου ΙΙ, θρομβοκυτταροπενία μετά από χρήση ηπαρίνης τύπου ΙΙ, θρομβοκυτταροπενία μετά από χρήση ηπαρινών τύπου ΙΙ
heparinizeχορηγώ ηπαρίνη, ηπαρινοποιώ
heparinizedηπαρινισμένος
heparinized saline solutionηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα
heparin-likeηπαρινοειδές, ηπαρινοειδής
heparin-neutralizing activity (HNA)δράση που εξουδετερώνει την ηπαρίνη
heparinoidηπαρινοειδές, ηπαρινοειδής
heparitinηπαριτίνη
heparizineηπαρινίζω
hepatic artery thrombosisθρόμβωση της ηπατικής αρτηρίας
hepatic vein thrombosis (HVT)θρόμβωση της ηπατικής φλέβας
hepatic venous outflow obstruction (HVOO)απόφραξη ηπατικής φλεβικής εκροής, απόφραξη ηπατικής φλεβικής ροής
hepatojugular reflux (HJR)ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση
hepatophlebitisηπατοφλεβίτιδα
high-dose unfractionated heparin (HDUH)χαμηλή δόση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης
high-molecular-weight heparin (HMWH)ηπαρίνη υψηλού μοριακού βάρους
hospital-associated venous thromboembolism (HA-VTE)ενδονοσοκομειακή θρομβοεμβολή, θρομβοεμβολή που συνδέεται µε τη νοσοκομειακή περίθαλψη, θρομβοεμβολή που συνδέεται µε τη νοσηλεία σε νοσοκομείο
hypercoagulabilityυπερπηκτικότητα, υπερπηξιμότητα, αύξηση της πηκτικότητας
hypercoagulantυπερπηκτικός, υπερπηκτικό
hypercoagulationυπερπηκτικότητα
hypercoagulopathyυπερθρομβοπάθεια, διαταραχή υπερπηκτικότητας
hyperechogenicυπερηχογόνος
hyperechogenicityυπερηχογένεια
hyperhomocysteinaemia (HHC)υπερομοκυστεϊναιμία
hyperhomocysteinemia (HHC)υπερομοκυστεϊναιμία
hyperprothrombinaemiaυπερπροθρομβιναιμία
hyperprothrombinemiaυπερπροθρομβιναιμία
hypocoagulantυποπηκτικός, υποπηκτικό
hypocoagulationυποπηκτικότητα
hypodysfibrinogenaemiaυποδυσινωδογοναιμία
hypodysfibrinogenemiaυποδυσινωδογοναιμία
hypoechogenicυποηχογόνος
hypoechogenicityυπερηχογένεια
hypoprothrombinaemiaυποπροθρομβιναιμία
hypoprothrombinemiaυποπροθρομβιναιμία
hypothrombinaemiaυποθρομβιναιμία
hypothrombinemiaυποθρομβιναιμία
idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα
iliac artery thrombosisθρόμβωση λαγονίου αρτηρίας, θρόμβωση της λαγόνιας αρτηρίας
iliac veinλαγόνια φλέβα, λαγόνιος φλέβα
iliac vein compression syndrome (IVCS)σύνδρομο May-Thurner, σύνδρομο Μέι Θέρνερ, σύνδρομο Μέι Τούρνερ, σύνδρομο συμπίεσης λαγόνιας φλέβας, σύνδρομο συμπίεσης της λαγόνιου φλέβας
iliac vein thrombosis (IVT)θρόμβωση λαγόνιας φλέβας, θρόμβωση λαγονίου φλέβας, θρόμβωση της λαγόνιας φλέβας, θρόμβωση της λαγονίου φλέβας
iliocavographyφλεβογραφία λαγόνιας φλέβας, φλεβογραφία λαγόνιου φλέβας
ilio-femoral thromboendarterectomyλαγονομηριαία θρομβοενδαρτηρεκτομή
iliofemoral thrombosis (IFT)λαγονομηριαία θρόμβωση
iliofemoropopliteal (IFP)λαγονομηροϊγνυακός, λαγονο-μηρο-ιγνυακός
iliofemoropopliteal DVT (IFP-DVT)λαγονομηροϊγνυακή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, λαγονομηροϊγνυακή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
immobilizationακινητοποίηση, ακινησία
immune thrombocytopenic purpura (ITP)αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
immunoembolizationανοσοεμβολισμός
immunothrombosisανοσοθρόμβωση
inferior vena cava (IVC)κάτω κοίλης φλέβας (ΚΚΦ)
inferior vena cava filter (IVCF)φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας (ΦΚΚΦ)
inferior vena cava thrombosis (IVCT)θρόμβωση κάτω κοίλης φλέβας
infrainguinalυποβουβωνικός, της υποβουβωνικής χώρας
infrapoplitealυποϊγνυακός
injection site phlebitisφλεβίτιδα της θέσης ένεσης
injection site thrombosisθρόμβωση της θέσης ένεσης
in-stent restenosis (ISR)επαναστένωση του στεντ, επαναστένωση της ενδοπρόθεσης
insufficiencyανεπάρκεια
intermittent pneumatic compression (IPC)διαλείπουσα συμπίεση με πεπιεσμένο αέρα, συσκευή διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων με πεπιεσμένο αέρα
internal iliac vein (IIV)έσω λαγόνια φλέβα, έσω λαγόνιος φλέβα
International Committee on Haemostasis and Thrombosis (ICHT)Διεθνής Επιτροπή Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Διεθνής Επιτροπή Αιμοστάσεως και Θρομβώσεως, Διεθνής Επιτροπή για την Θρόμβωση και την Αιμόσταση
international normalized ratio (INR)διεθνές κανονικοποιημένο πηλίκο, διεθνής λόγος κανονικοποίησης, διεθνής λόγος ομαλοποίησης, διεθνής δείκτης ομαλοποίησης, διεθνής ομαλοποιημένη αναλογία, διεθνής ομαλοποιημένη σχέση, χρόνος προθρομβίνης
International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA)Διεθνής Εταιρεία Μελέτης των Αγγειακών Ανωμαλιών
International Society for Vascular Surgery (ISVS)Παγκόσμια Αγγειοχειρουργική Εταιρεία, Παγκόσμια Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής
International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)Διεθνής Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης
interventional ultrasonography (IVUS)επεμβατική υπερηχογραφία
intra-arterial thrombolysis (IAT)ενδαρτηριακή θρομβόλυση
intracaval endovascular ultrasonography (ICEUS)ενδοπυλαία ενδαγγειακή υπερηχογραφία
intracaval endovascular ultrasonography (ICEUS)ενδοπυλαία ενδαγγειακή υπερηχογραφία
intracompartmental pressureενδοδιαμερισματική πίεση
intracranial venous sinus thrombosisθρόμβωση ενδοκρανιακού φλεβώδους κόλπου
intraluminalενδοαυλικός, ενδοαυλική, ενδοαυλικό
intraosseous phlebographyδιοστική φλεβογραφία
intrathrombusενδοθρομβικός
intravascular clotting (IC, IVC)ενδοαγγειακή θρόμβωση, ενδαγγειακή θρόμβωση
intravascular coagulation and fibrinolysis (ICF)ενδαγγειακή πήξη και ινωδόλυση
intravascular consumption coagulopathy (IVCC)διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
intravascular consumptive coagulopathy (IVCC)διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
intravascular thrombosisενδαγγειακή θρόμβωση, ενδοαγγειακή θρόμβωση
intravascular ultrasound (IVUS)ενδαγγειακή υπερηχογραφία, ενδαγγειακό υπερηχογράφημα
intravenous thrombolysis (IVT)ενδοφλέβια θρομβόλυση
isolated distal deep vein thrombosis (IDDVT)μεμονωμένη άπω εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, μεμονωμένη άπω εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
Italian Society for Angiology and Vascular MedicineΙταλική Εταιρεία Αγγειολογίας και Αγγειακής Ιατρικής, Ιταλική Εταιρεία Αγγειολογίας και Αγγειοπαθολογίας
Japanese Society of Pulmonary Embolism Research (JaSPER)Ιαπωνική Εταιρεία Έρευνας Πνευμονικής Εμβολής, Ιαπωνική Εταιρεία Έρευνας για την Πνευμονική Εμβολή
Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)Περιοδικό για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση, Περιοδικό Θρόμβωσης και Αιμόστασης, Επιθεώρηση Θρόμβωσης και Αιμόστασης, Επιθεώρηση για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση
jugular vein thrombosisθρόμβωση σφαγίτιδας
knee-high graduated compression stockingsκάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης γόνατος
large saphenous vein (LSV)μείζων σαφηνής φλέβα, μείζονα σαφηνής φλέβα
laser coronary angioplasty (LCA)αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με λέιζερ
lateral popliteal decompressionαποσυμπίεση πλάγιας ιγνυακής χώρας
Lee-White coagulation time (LWCT)χρόνος ροής-πήξης, χρόνος ροής-πήξεως, χρόνος πήξεως Lee-White, χρόνος πήξης Lee-White, χρόνος πήξεως Lee-White, χρόνος πήξης κατά Lee-White, χρόνος πήξεως κατά Lee-White, χρόνος πήξεως Λι-Γουάιτ, χρόνος πήξης Λι-Γουάιτ, χρόνος πήξεως Λι-Γουάιτ, χρόνος πήξης κατά Λι-Γουάιτ, χρόνος πήξεως κατά Λι-Γουάιτ
leg ulcerέλκος ποδιού
limited to use by physicians experienced in carotid stentingεπιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουν μόνο οι γιατροί με πείρα στην τοποθέτηση καρωτιδικού στεντ
low-dose unfractionated heparin (LDUH)χαμηλή δόση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης
low-molecular-weight heparin (LMWH)ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (HXMB), χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (XMBH), ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους (HΜMB), μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη (ΜMBH)
lumenαυλός
lupus anticoagulantαντιπηκτικό του λύκου
lying-inλοχία
lymphangiophlebitisλεμφαγγειοφλεβίτιδα, λεμφογγειοφλεβίτις
lymphangioplastyλεμφαγγειοπλαστική
lymphedemaλεμφοίδημα
lymphedema therapistλεμφοθεραπευτής, λεμφοθεραπεύτρια
macrovascular disease (MVD)μακροαγγειακή νόσος
magnetic resonance venography (MRV)φλεβογραφία μαγνητικού συντονισμού, μαγνητική φλεβογραφία, μαγνητική τομογραφία – φλεβογραφία
major pulmonary embolismμείζων πνευμονική εμβολή
manual aspiration thrombectomy (MAT)μη μηχανική θρομβοαναρρόφηση
massive pulmonary embolismμαζική πνευμονική εμβολή
May-Thurner syndrome (MTS)σύνδρομο May-Thurner, σύνδρομο Μέι Θέρνερ, σύνδρομο Μέι Τούρνερ, σύνδρομο συμπίεσης λαγόνιας φλέβας, σύνδρομο συμπίεσης της λαγόνιου φλέβας
mechanical thrombectomyμηχανική θρομβεκτομή
medical ultrasonographyιατρική υπερηχογραφία
medium-molecular-weight heparin (MMWH)ηπαρίνη μεσαίου μοριακού βάρους
meningoosteophlebitisμηνιγγοστεοφλεβίτιδα
mesenteric vein thrombosisθρόμβωση της μεσεντέριας φλέβας, θρόμβωση της μεσεντερίου φλέβας
mesenteric venous thrombosis (MVT)θρόμβωση μεσεντέριας φλέβας, θρόμβωση της μεσεντέριας φλέβας, θρόμβωση μεσεντερίου φλέβας, θρόμβωση μεσεντερίου φλεβός
mesophlebitisμεσοφλεβίτιδα, μεσοφλεβίτις
metrophlebitisμητροφλεβίτιδα
Mickey Mouse signσημείο Μίκυ Μάους
microembolizationμικροεμβολισμός
microthromboembolismμικροθρομβοεμβολή
microthrombosisμικροθρόμβωση
microthromboticμικροθρομβωτικός, μικροθρομβωτική, μικροθρομβωτικό
microvascularμικροαγγειακός
microvascular decompression (MVD)μικροαγγειακή αποσυμπίεση
microvascular disease (MVD)μικροαγγειακή νόσος
migrating phlebitisμεταναστευτική φλεβίτιδα
migratory thrombophlebitisμεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα
minor pulmonary embolismμικρή πνευμονική εμβολή
mitral valve thrombosis (MVT, MVThr)θρόμβωση μιτροειδούς βαλβίδας, θρόμβωση μιτροειδούς βαλβίδος
MRI-guided focused ultrasound (MRgFUS)εστιασμένη δέσμη υπερήχων καθοδηγούμενη από μαγνητικό τομογράφο
Multidisciplinary European Endovascular Therapy (MEET)Διεπιστημονικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ενδαγγειακής Θεραπείας, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδαγγειακής Χειρουργικής
neonatal thrombophlebitisθρομβοφλεβίτιδα νεογνού, θρομβοφλεβίτις νεογνού
neovalveνεοβαλβίδα
neovascular age-related macular degenerationνεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (νΗΕΩ)
neovascularisationνεοαγγείωση
neovascularizationνεοαγγείωση
neuroendovascularνευροενδαγγειακός, νευροενδοαγγειακός
nitric oxide (NO)νιτρικό οξείδιο, μονοξείδιο του αζώτου, οξείδιο του αζώτου
nitric oxide synthase (NOS)συνθάση νιτρικού οξειδίου, συνθάση μονοξειδίου του αζώτου, συνθάση οξειδίου του αζώτου
nitric oxide synthetase (NOS)συνθετάση νιτρικού οξειδίου, συνθετάση μονοξειδίου του αζώτου, συνθετάση οξειδίου του αζώτου
nonthrombotic iliac vein lesions (NIVL)μη θρομβωτικές λαγόνιες φλεβικές βλάβες, μη θρομβωτικές βλάβες της λαγόνιας φλέβας, μη θρομβωτικές βλάβες της λαγόνιου φλέβας, μη θρομβωτικές βλάβες των λαγόνιων φλεβών
non-vasculogenic erectile dysfunction (NVED)στυτική δυσλειτουργία μη αγγειακής αιτιολογίας
novel oral anticoagulants (NOACs)νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, νέα από του στόματος αντιπηκτικά, νεότερα χορηγούμενα από του στόματος αντιπηκτικά
obliterative phlebitisαποφρακτική φλεβίτιδα, πλαστική φλεβίτιδα, συγκολητική φλεβίτιδα
obstructionαπόφραξη
obstructive phlebitisαποφρακτική φλεβίτιδα, πλαστική φλεβίτιδα, συγκολητική φλεβίτιδα
omphalophlebitisομφαλοφλεβίτιδα, ομφαλοφλεβίτις
open-toe stockingκάλτσα ανοιχτού δακτύλου, κάλτσα με ανοιχτά δάχτυλα, κάλτσα ανοικτού δακτύλου, κάλτσα με ανοικτά δάχτυλα, κάλτσα ανοιχτών δακτύλων, κάλτσα ανοικτών δακτύλων
operative transluminal angioplasty (OTA)εγχειρητική διαυλική αγγειοπλαστική
operative transluminal coronary angioplasty (OTCA)εγχειρητική διαυλική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων
oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage (OAC-ICH)ενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη στα από του στόματος αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη στα από του στόματος αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω αντιπηξίας με από του στόματος αντιπηκτικά
oral anticoagulants (OACs)από του στόματος αντιπηκτικά, χορηγούμενα από του στόματος αντιπηκτικά
oral anticoagulation-associated intracerebral hemorrhage (OAC-ICH)ενδοκρανιακή αιμορραγία οφειλόμενη στα από του στόματος αντιπηκτικά, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη στα από του στόματος αντιπηκτικά, ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω αντιπηξίας με από του στόματος αντιπηκτικά
osteomedullographyδιοστική φλεβογραφία
osteophlebitisοστεοφλεβίτιδα, οστεοφλεβίτις
osteothrombosisοστεοθρόμβωση
panarterial ultrasonography (PU)υπερηχητική παναρτηριογραφία (ΥΠ), παναρτηριακή υπερηχητική αρτηριογραφία
paradoxic thrombosis syndromeσύνδρομο παράδοξης θρόμβωσης
paradoxical embolismπαράδοξη εμβολή
paradoxical thrombosis syndromeσύνδρομο παράδοξης θρόμβωσης
paraneoplastic hypercoagulability syndromeπαρανεοπλασματικό σύνδρομο υπερπηκτικότητας
paravascular systemπαρααγγειακό σύστημα, οδός γλεμφικής κάθαρσης, γλεμφικό σύστημα, γλοιολεμφικό σύστημα
partial thromboplastin time (PTT)χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης
partial thromboplastin time–lupus anticoagulant (PTT-LA)χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης – αντιπηκτικό λύκου
patencyβατότητα
pathological thrombosisπαθολογική θρόμβωση
patients who cannot be appropriately anticoagulatedασθενείς για τους οποίους είναι αδύνατη η ρύθμιση της αντιπηκτικής αγωγής
pelvic vein reflux (PVR)παλινδρόμηση πυελικών φλεβών
pelvic vein thrombosis (PVT)θρόμβωση πυελικής φλέβας, θρόμβωση της πυελικής φλέβας
pelvic venous thrombosis (PVT)θρόμβωση πυελικής φλέβας, θρόμβωση της πυελικής φλέβας
penetrating ulcerδιατιτραίνον έλκος
penile vein thrombosisφλεβοθρόμβωση πέους
percutaneous angioplastyδιαδερμική αγγειοπλαστική
percutaneous intraluminal coronary angioplasty (PICA)διαδερμική ενδοαυλική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων
percutaneous mechanical thrombectomy (PMT)διαδερμική μηχανική θρομβεκτομή
percutaneous transluminal angioplasty (PTA)διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική
percutaneous transluminal balloon angioplasty (PTBA)διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι, διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλονάκι
percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)διαδερμική διαυλική στεφανιαία αγγειοπλαστική, διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων, μπαλονάκι
percutaneous transluminal coronary recanalization (PTCR)διαδερμική διαυλική επανασηραγγοποίηση των στεφανιαίων, διαδερμική διαυλική εκ νέου διάνοιξη του αυλού των στεφανιαίων, διαδερμική διαυλική επαναδιάνοιξη αυλού των στεφανιαίων
percutaneous transluminal recanalization (PTR)διαδερμική διαυλική επανασηραγγοποίηση, διαδερμική διαυλική εκ νέου διάνοιξη του αυλού
perforating arteriesδιατιτραίνουσες αρτηρίες, διατιτρώσες αρτηρίες
perforating branchδιατιτραίνων κλάδος
perforating ulcerδιατιτραίνον έλκος
perforating veinsδιατιτραίνουσες φλέβες
perforator veinδιατιτραίνουσα φλέβα
perforator veinsδιατιτραίνουσες φλέβες
period following birthλοχία
peripheral arteriovenographyπεριφερική αρτηριοφλεβογραφία
peripheral vascular disease (PVD)περιφερική αγγειακή νόσος (ΠΑΝ), περιφερική αγγειοπάθεια, περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια
peripheral vascular disorder (PVD)περιφερική αγγειακή νόσος, περιφερική αγγειοπάθεια, περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια
peripheral vascular resistance (PVR, PVS)περιφερική αντίσταση των αγγείων, περιφερική αγγειακή αντίσταση
periprocedural anticoagulationπεριεγχειρητική αντιπηξία, περιεπεμβατική αντιπηξία, αντιπηξία κατά τη διάρκεια της επέμβασης
periprocedural thromboembolic riskπεριεγχειρητικός θρομβοεμβολικός κίνδυνος, περιεπεμβατικός θρομβοεμβολικός κίνδυνος
perivascular dermatitisπεριαγγειακή δερματίτιδα
perivascularlyπεριαγγειακά, περιαγγειακώς
pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis (PCDT)φαρμακομηχανική θρομβόλυση κατευθυνόμενη από καθετήρα, φαρμακομηχανική θρομβόλυση με καθετήρα, φαρμακομηχανική θρομβόλυση μέσω καθετήρα, φαρμακομηχανική θρομβόλυση υπό την καθοδήγηση καθετήρα
pharmacomechanical thrombolysisφαρμακομηχανική θρομβόλυση
phlebitisφλεβίτιδα, φλεβίτις
phlebographyφλεβογραφία
phlebologistφλεβολόγος
phlebologyφλεβολογία
phlebothrombosisφλεβοθρόμβωση, φλεβοθρόμβωσις
phlegmasia cerulea dolens (PCD)κυανή επώδυνη φλεγμονή
photothrombosisφωτοθρόμβωση
photothromboticφωτοθρομβωτικός
plasmapheresisαφαίρεση πλάσματος, πλασμαφαίρεση
plasmin inhibitor (PI)αναστολέας πλασμίνης, άλφα 2-αντιπλασμίνη, α2-αντιπλασμίνη
plasmin-antiplasmin complex (PAPC)σύμπλεγμα πλασμίνης-αντιπλασμίνης
plasmin-mediated fibrinolysisινωδόλυση που διαμεσολαβείται από την πλασμίνη, πλασμινοδιαμεσολαβούμενη ινωδόλυση, πλασμινομεσολαβούμενη ινωδόλυση
plasminogen activator inhibitor – type 1 (PAI-1)αναστολέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου-1, αναστολέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου 1, αναστολέας του ενεργοποιητή ενδοθηλιακού πλασμινογόνου, σερπίνη Ε1
plasminogen activator inhibitor (PAI)αναστολέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου
platelet agglutination inhibitorαναστολέας συγκόλλησης αιμοπεταλίων, αντιαιμοπεταλιακό, αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
platelet aggregation (PA)συσσώρευση αιμοπεταλίων
platelet aggregation inhibitorαναστολέας συσσώρευσης αιμοπεταλίων, αντιαιμοπεταλιακό, αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο
poplitealιγνυακός, ιγνυακή, ιγνυακό
popliteal arteryιγνυακή αρτηρία
popliteal artery aneurysmανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας
popliteal cavityιγνυακή κοιλότητα, ιγνυακός βόθρος, ιγνύα, ιγνύς
popliteal fasciaιγνυακή περιτονία
popliteal fossaιγνυακή κοιλότητα, ιγνυακός βόθρος, ιγνύα, ιγνύς
popliteal grooveιγνυακή αύλακα
popliteal muscleιγνυακός μυς
popliteal stenosisιγνυακή στένωση
popliteal surfaceιγνυακή επιφάνεια
popliteal swellingοίδηµα ιγνυακού βόθρου
popliteal veinιγνυακή φλέβα
popliteal vesselιγνυακό αγγείο
portal vein thrombosis (PVT)θρόμβωση πυλαίας φλέβας, θρόμβωση της πυλαίας φλέβας, πυλαία φλεβική θρόμβωση, πυλαία θρόμβωση, πυελοθρόμβωση, πυλαιοθρόμβωση
posterior accessory saphenous vein (PASV)οπίσθια επικουρική σαφηνής φλέβα (ΟΕΣΦ)
posterior thigh circumflex vein (PTCV)οπίσθια περισπώμενη φλέβα του μηρού (ΟΠΦΜ)
postnatal periodλοχία
postoperative thrombosisμετεγχειρητική θρόμβωση
postpartum iliofemoral thrombophlebitisεπιλόχεια λαγονομηριαία θρομβοφλεβίτιδα
postpartum periodλοχία
postpartum venous thrombosis (PVT)φλεβοθρόμβωση μετά τον τοκετό, φλεβική θρόμβωση μετά τον τοκετό
post-partum venous thrombosis (PVT)φλεβοθρόμβωση μετά τον τοκετό, φλεβική θρόμβωση μετά τον τοκετό
postthromboticμεταθρομβωτικός, μεταθρομβωτική, μεταθρομβωτικό
post-thromboticμεταθρομβωτικός, μεταθρομβωτική, μεταθρομβωτικό
postthrombotic syndrome (PTS)μεταθρομβωτικό σύνδρομο (ΜΘΣ), μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο
post-thrombotic syndrome (PTS)μεταθρομβωτικό σύνδρομο (ΜΘΣ), μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο
post-traumatic lymphedemaμετατραυματικό λεμφοίδημα
post-vaccination embolic and thrombotic eventsθρομβεμβολικά συμβάντα μετά από εμβολιασμό, μετεμβολιαστικά θρομβεμβολικά συμβάντα, μετεμβολιαστικά εμβολικά και θρομβωτικά συμβάντα
primary lymphedemaπρωτοπαθές λεμφοίδημα
primary venous insufficiency (PVI)πρωτοπαθής φλεβική ανεπάρκεια (ΠΦΑ)
procoagulantμε αύξηση στην πηκτικότητα, που αυξάνει την πηκτικότητα, προπηκτικός, προπηκτική, προπηκτικό
Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED)Προοπτική Έρευνα Διάγνωσης της Πνευμονικής Εμβολής, Προοπτική Έρευνα Διαγνώσεως της Πνευμονικής Εμβολής
prosthetic valve thrombosis (PVT)θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας, θρόμβωση προσθετικής βαλβίδος
protein Cπρωτεΐνη C
protein C deficiencyανεπάρκεια πρωτεΐνης C
protein Sπρωτεΐνη S
protein S deficiencyανεπάρκεια πρωτεΐνης S
prothrombinπροθρομβίνη
prothrombin complex concentrate (PCC)συμπυκνωμένο προθρομβινικό σύμπλεγμα, συμπυκνωμένο σύμπλεγμα προθρομβίνης
prothrombin G20210Aπροθρομβίνη G20210A
prothrombin time (PT)χρόνος προθρομβίνης
prothromboticθρομβοφιλικός, που προάγει τη θρόμβωση, φιλοθρομβωτικός, προθρομβωτικός
puerperiumλοχία
pulmonary angiographyπνευμονική αγγειογραφία
pulmonary artery thrombosisθρόμβωση πνευμονικής αρτηρίας
pulmonary capillary hemangiomatosis (PCH)πνευμονική τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση
pulmonary embolism (PE)πνευμονική εμβολή (ΠΕ)
pulmonary embolus (PE)πνευμονικό έμβολο (ΠΕ)
pulmonary thromboendarterectomy (PTE)πνευμονική θρομβοενδαρτηρεκτομή
pulmonary thrombosisπνευμονική θρόμβωση
pulmonary vascular resistance (PVR)πνευμονική αγγειακή αντίσταση
pulmonary vein thrombosis (PVT)θρόμβωση πνευμονικής φλέβας
pulmonary venous thrombosis (PVT)θρόμβωση πνευμονικής φλέβας
pylethrombosisθρόμβωση πυλαίας φλέβας, θρόμβωση της πυλαίας φλέβας, πυλαία φλεβική θρόμβωση, πυλαία θρόμβωση, πυελοθρόμβωση, πυλαιοθρόμβωση
radioembolizationακτινοοεμβολισμός
raising of the legsανάρροπος θέση, ανάρροπος θέσις, ανάρροπη θέση
rebound hypercoagulabilityαπότομη αντανακλαστική αύξηση της πηκτικότητας μετά τη διακοπή λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων
rebound hypercoagulationαπότομη αντανακλαστική αύξηση της πηκτικότητας μετά τη διακοπή λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων
recanalization, recanalisationεπανασηραγγοποίηση, επανασηράγγωση, εκ νέου διάνοιξη του αυλού, επαναδιάνοιξη αυλού
recurrent deep vein thrombosis (RDVT)υποτροπιάζουσα εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, υποτροπιάζουσα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
recurrent minor pulmonary embolismυποτροπιάζουσα μικρή πνευμονική εμβολή
recurrent pulmonary embolism (RPE)υποτροπιάζουσα πνευμονική εμβολή
rednessερυθρότητα
refluxing varicose veinsπαλινδρομούσες κιρσώδεις φλέβες
renal artery thrombosis (RAT)θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας
renal percutaneous transluminal angioplasty (RPTA)διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική της νεφρικής αρτηρίας
renal vein thrombosis (RVT)θρόμβωση των νεφρικών φλεβών (ΘΝΦ), θρόμβωση της νεφρικής φλέβας (ΘΝΦ), θρόμβωση νεφρικής φλέβας (ΘΝΦ)
renal venous thrombosis (RVT)θρόμβωση νεφρικής φλέβας, θρόμβωση της νεφρικής φλέβας
renovascular hypoplasiaνεφραγγειακή υποπλασία
restenosisεπαναστένωση
rethrombosisεπαναθρόμβωση, εκ νέου θρόμβωση
retinal artery thrombosisθρόμβωση της αμφιβληστροειδικής αρτηρίας
retinal vascular thrombosisθρόμβωση αγγείου του αμφιβληστροειδούς
retinal vein thrombosis (RVT)θρόμβωση αμφιβληστροειδικής φλέβας, θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, θρόμβωση φλέβας του αμφιβληστροειδούς
rivaroxaban (Xarelto)ριβαροξαβάνη, ριβαροξαμπάνη
Rudolf VirchowΡούντολφ Βέρχιο
saphenectomyσαφηνεκτομή
saphenofemoralσαφηνομηριαίος, σαφηνομηριαία, σαφηνομηριαίο
saphenofemoral bypass (SFB)σαφηνομηριαία παράκαμψη
saphenofemoral junction (SFJ)σαφηνομηριαία συμβολή
saphenofemoral valveσαφηνομηριαία βαλβίδα
saphenopoplitealσαφηνοϊγνυακός, σαφηνοϊγνυακή, σαφηνοϊγνυακό
saphenopopliteal bypass (SPB)σαφηνοϊγνυακή φλεβική παράκαμψη, σαφηνοϊγνυακή παράκαμψη
saphenopopliteal junction (SPJ)σαφηνοϊγνυακή συμβολή
saphenopopliteal valveσαφηνοϊγνυακή βαλβίδα
saphenopopliteal vein anastomosisαναστόμωση σαφηνοϊγνυακής φλέβας
saphenopopliteal vein bypassσαφηνοϊγνυακή φλεβική παράκαμψη
saphenousσαφηνής
saphenous arteryσαφηνής αρτηρία
saphenous branchσαφηνής κλάδος
saphenous hiatusσαφηνές τρήμα
saphenous vein bypass (SVB, SVBP)παράκαμψη με σαφηνή φλέβα
saphenous vein bypass graft (SVBG)παράκαμψη με μόσχευμα σαφηνή φλέβα
saphenous vein cross-over graft (SVCOG)χιαστό μόσχευμα σαφηνούς φλέβας
saphenous vein excisionσαφηνεκτομή
saphenous vein interposition graft (SVIG)ενδιάμεσο μόσχευμα σαφηνούς φλέβας
saphenous vein graft (SVG)μόσχευμα σαφηνούς φλέβας
saphenous-femoral junction (SFJ)σαφηνομηριαία συμβολή
saphenovarixκιρσός σαφηνούς
scar tissueουλώδης ιστός
scarringδημιουργία ουλής, δημιουργία ουλώδους ιστού, ουλοποίηση, ουλωτικός, ουλωτική, ουλωτικό, ουλώδης, ουλώδες
secondary lymphedemaδευτεροπαθές λεμφοίδημα
self-expandable metallic stent (SEMS)αυτοεκπτυσσόµενο μεταλλικό στεντ, αυτοεκπτυσσόµενή μεταλλική ενδοπρόθεση
self-expandable stent (SES)αυτοεκπτυσσόµενο στεντ, αυτοεκπτυσσόµενή ενδοπρόθεση
semicirculatory varicose veinsημικυκλικοί κιρσοί, ημικυκλοφοριακοί κιρσοί, κιρσοί ημικυκλικής κυκλοφορίας;
septic embolismσηπτική εμβολή
short saphenous vein (SSV)ελάσσων σαφηνής φλέβα (ΕΣΦ), μικρή σαφηνής φλέβα
small saphenous vein (SSV)ελάσσων σαφηνής φλέβα (ΕΣΦ), μικρή σαφηνής φλέβα
Society for Vascular Surgery (SVS)Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Εταιρεία, Εταιρεία Αγγειακής Χειρουργικής
Society for Vascular Ultrasound (SVU)Εταιρεία Αγγειακής Υπερηχογραφίας
Society of Cardiovascular Αnesthesiologists (SCΑ)Εταιρεία Καρδιοαναισθησιολόγων, Εταιρεία Αναισθησιολόγων Καρδιοαγγειολογίας
Society of Non-Invasive Vascular Technology (SNIVT)Εταιρεία μη Επεμβατικής Αγγειακής Τεχνολογίας
splenic arterial embolizationεμβολισμός σπληνικής αρτηρίας
splenic vein thrombosisθρόμβωση σπληνικής φλέβας
splenic embolizationσπληνικός εμβολισμός
standard-dose unfractionated heparin (SDUH)τυπική δόση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης
stasis ulcerέλκος από φλεβική στάση, έλκος εκ στάσεως, άτονο έλκος
stentενδοπρόθεση, ενδονάρθηκας, στεντ, αγγειακή ενδοαυλική πρόθεση, ενδοπρόσθεση, χειρουργικός νάρθηκας
stent graftενδομόσχευμα
stent retriever (SR)στεντ ανάκτησης, στεντ ανάκτησης του θρόμβου, στεντ απόσυρσης θρόμβου, νάρθηκας θρομβοαπόσυρσης, ενδονάρθηκας θρομβοαπόσυρσης, στεντ θρομβοαπόσυρσης
strokeεγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό
subclavian artery thrombosisθρόμβωση υποκλείδιας αρτηρίας
subclavian vein thrombosis (SVT)θρόμβωση υποκλείδιας φλέβας, θρόμβωση υποκλειδίου φλέβας, θρόμβωση της υποκλείδιας φλέβας, θρόμβωση της υποκλειδίου φλέβας
subcutaneous injectionυποδόρια ένεση
subfascial endoscopic perforator vein surgery (SEPS)υποπεριτονιακή ενδοσκοπική χειρουργική των διατιτρωσών φλεβών
subfoveal choroidal neovascularizationυποβοθριακή χοριοειδική νεοαγγείωση
superficial accessory saphenous vein (SASV)επιπολής επικουρική σαφηνής φλέβα (ΕΕΣΦ)
superficial thrombophlebitis (STA)επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, επιπολής θρομβοφλεβίτις
superficial veinδερματική φλέβα, επιπολής φλέβα
superficial vein thrombosis (SVT)θρόμβωση επιπολής φλέβας, θρόμβωση φλεβών του επιπολής δικτύου, θρόμβωση φλέβας του επιπολής δικτύου
superficial venous reflux (SVR)επιπολής φλεβική παλινδρόμηση, παλινδρόμηση στις επιπολής φλέβες
superficial venous system (SVS)επιπολής φλεβικό σύστημα, σύστημα των επιπολής φλεβών
superficial venous thrombosis (SVT)επιπολής φλεβική θρόμβωση (ΕΦΘ), επιπολής φλεβοθρόμβωση (ΕΦΘ), θρόμβωση των επιπολής φλεβών
superficial femoral vein (SFV)επιπολής μηριαία φλέβα (ΕΜΦ)
superior sagittal sinus thrombosis (SSST)θρόμβωση άνω οβελιαίου κόλπου
superwarfarinυπερβαρφαρίνη
swellingοίδημα
systemic peripheral vascular resistance (SPVR)συστηματική περιφερική αντίσταση των αγγείων, συστημική περιφερική αντίσταση των αγγείων
systemic vascular resistance (SVR)συστημική αγγειακή αντίσταση, συστηματική αγγειακή αντίσταση
tail axoneme intra-lumenal spiral (ΤAILS)ενδοαυλική σπείρα ουραίου αξονήματος
thigh-high graduated compression stockingsκάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης ριζομηρίου
thigh-high stockingsκάλτσες ριζομηρίου
thigh-length stockingsκάλτσες ριζομηρίου
thoracic endovascular aneurysm repair (TEVAR)ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος της θωρακικής αορτής, ενδαγγειακή αποκατάσταση της θωρακικής αορτής
thoracic endovascular aortic repair (TEVAR)ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος της θωρακικής αορτής, ενδαγγειακή αποκατάσταση της θωρακικής αορτής
three-dimensional ultrasoundτρισδιάστατος υπέρηχος, τρισδιάστατοι υπέρηχοι, τρισδιάστατη υπερηχογραφία, τριδιάστατος υπέρηχος, τριδιάστατοι υπέρηχοι, τριδιάστατη υπερηχογραφία
thrombapheresisθρομβαφαίρεση
thrombastheniaθρομβασθένεια
thrombectomyθρομβεκτομή
thrombelastogram (TEG)θρομβοελαστογράφημα
thrombemboliaθρομβοεμβολή, θρομβοεμβολισμός
thrombendarterectomy (TEA)θρομβενδαρτηριεκτομή
thrombinθρομβίνη
thrombin clotting time (TCT)χρόνος πήξης θρομβίνης, χρόνος πήξης της θρομβίνης, χρόνος πήξεως της θρομβίνης, χρόνος πήξεως θρομβίνης, χρόνος θρομβίνης
thrombin inhibitorαναστολέας θρομβίνης
thrombin receptor (TR)υποδοχέας θρομβίνης
thrombin time (TT)χρόνος θρομβίνης
thrombin time prolongedχρόνος θρομβίνης παρατεταμένος
thrombin time shortenedχρόνος θρομβίνης βραχύς
thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI)αναστολέας ινωδόλυσης ενεργοποιήσιμος από τη θρομβίνη, αναστολέας της ινωδόλυσης ενεργοποιημένος από θρομβίνη, καρβοξυπεπτιδάση B2, καρβοξυπεπτιδάση U, καρβοξυπεπτιδάση πλάσματος B
thrombin-antithrombin complex (TAT)σύμπλεγμα θρομβίνης-αντιθρομβίνης
thrombinogenθρομβινογόνο, προθρομβίνη
thrombin-sensitive protein (TSP)θρομβινοευαίσθητη πρωτεΐνη, πρωτεΐνη ευαίσθητη στη θρομβίνη
thromboangiitisθρομβαγγειίτιδα, θρομβαγγειίτις
thromboangiitis obliterans (TAO, TO)αποφρακτική θρομβοαγγειίτιδα, αποφρακτική θρομβοαγγειίτις, αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, αποφρακτική θρομβαγγειίτις, νόσος Buerger
thromboarteritisθρομβαρτηρίτιδα, θρομβαρτηρίτις, θρομβοαρτηρίτιδα
thromboaspirationθρομβοαναρρόφηση
thromboastheniaθρομβασθένεια, θρομβασθένεια Glanzmann, θρομβοασθένεια, κληρονομική αιμορραγική θρομβασθένεια, σύνδρομο Glanzmann-Naegeli
thrombocardiologyθροµβοκαρδιολογία
thromboclasisθρομβοκλασία, θρομβόλυση
thromboclasticθρομβολυτικός
thrombocystθρομβοκύστη
thrombocystisθρομβοκύστη
thrombocytapheresisθpoμβoκυταφαίpεση, θρομβοκυταφαίρεση
thrombocyteαιμοπετάλιο, θρομβοκύτταρο
thrombocyte aggregationσυσσώρευση αιμοπεταλίων
thrombocyte B (THB)θρομβοκύτταρο Β
thrombocyte formationθρομβοκυτταροποίηση, θρομβοποίηση, παραγωγή θρομβοκυττάρων
thrombocyte-migration test (TMT)δοκιμασία μετανάστευσης θρομβοκυττάρων
thrombocythaemiaθρομβοκυτταραιμία, θρομβοκυθαιμία, θρομβοκυττάρωση
thrombocytocritαιμοπεταλιοκρίτης
thrombocytolysisθρομβοκυτταρόλυση, θρομβοκυτόλυση, καταστροφή αιμοπεταλίων
thrombocytopaenic purpuraθρομβοπενική πορφύρα
thrombocytopathiaθρομβοκυτοπάθεια, θρομβοκυτταροπάθεια
thrombocytopathyθρομβοκυτοπάθεια, θρομβοκυτταροπάθεια
thrombocytopenia (TCP, THC)θρομβοκυτταροπενία, θρομβοκυττοπενία, θρομβοκυτοπενία, θρομβοπενία
thrombocytopenia and absent radius (TAR)θρομβοκυτταροπενία με απλασία της κερκίδας
thrombocytopenia and absent radius syndrome (TARS)σύνδρομο θρομβοκυτταροπενίας με απλασία της κερκίδας
thrombocytopenia neonatalθρομβοκυτταροπενία των νεογνών, νεογνική θρομβοκυτταροπενία, θρομβοπενία των νεογνών, νεογνική θρομβοπενία
thrombocytopenicθρομβοκυτταροπενικός, θρομβοπενικός
thrombocytopoiesisθρομβοκυτταροποίηση, θρομβοποίηση, παραγωγή θρομβοκυττάρων
thrombocytopoieticθρομβοκυτταροποιητικός
thromboelastographθρομβοελαστογράφος
thromboelastography (TEG)θρομβοελαστογραφία
thromboelastometer (TEM)θρομβοελαστόμετρο
thromboelastometre (TEM)θρομβοελαστόμετρο
thromboelastometry (TEM)θρομβοελαστομετρία
thromboemboliaθρομβοεμβολή, θρομβοεμβολικό επεισόδιο
thromboembolicθρομβοεμβολικός, θρομβοεμβολική, θρομβοεμβολικό
thromboembolic cerebrovascular accident (TCVA)θρομβοεμβολικό εγκεφαλοαγγειακό επεισόδιο
thromboembolic disease (TED)θρομβοεμβολική νόσος (ΘΕΝ)
thromboembolic disease stockings (TED stockings, TEDs)κάλτσες κατά της θρομβοεμβολικής νόσου
thromboembolic morbidityθρομβοεμβολική νοσηρότητα
thromboembolic prophylaxisθρομβοεμβολική προφύλαξη
thromboembolic pulmonary hypertension (TEPH)θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση (ΘΠΥ)
thromboembolic risk assessment (TRA)εκτίμηση θρομβοεμβολικού κινδύνου
thromboembolic stroke (TES)θρομβοεμβολικό επεισόδιο
thromboembolism (TE, ThE)θρομβοεμβολή (ΘΕ), θρομβοεμβολισμός (ΘΕ), θρομβοεμβολικό συμβάν, θρομβοεμβολικό σύμβαμα, θρομβοεμβολικό επεισόδιο
Thromboembolism Risk Factors Study (THRIFT)Μελέτη Παραγόντων Κινδύνου Θρομβοεμβολής, Μελέτη Παραγόντων Θρομβοεμβολικού Κινδύνου
thromboembolusέμβολο αιματικού θρόμβου, θρομβοέμβολο
thromboendocarditisθρομβοενδοκαρδίτιδα
thromboendophlebectomy (TEP)θρομβοενδοφλεβεκτομή
thrombogenθρομβογόνο, παράγοντας II, προθρομβίνη
thrombogenesisθρομβογένεση, θρόμβωση, σχηματισμός θρόμβου
thrombogenicθρομβογενετικός, θρομβογόνος, θρομβοποιητικός
thromboglobulin beta (TGB)θρομβοσφαιρίνη-β
thrombohemorrhagic syndrome (THS)θρομβοαιμορραγικό σύνδρομο
thromboidθρομβοειδής
thromboinflammationθρομβοφλεγμονή
thromboinflammatoryθρομβοφλεγμονώδης, θρομβοφλεγμονώδες
thrombokinaseθρομβοκινάση, παράγοντας Xa
thrombokinesisθρομβοκίνηση, πήξη αίματος
thrombokineticsθρομβοκινητική
thrombologistθρομβολόγος
thrombologyθρομβολογία
thrombolymphangitisθρομβολεμφαγγειίτιδα
thrombolysisθρομβόλυση, θρομβόλυσις
thrombolysis and angioplasty in myocardial infarction (TAMI)θρομβόλυση και αγγειοπλαστική σε έμφραγμα μυοκαρδίου
thrombolysis in myocardial infarction (TIMI)θρομβόλυση σε έμφραγμα του μυοκαρδίου
thrombolyticθρομβολυτικός, θρομβολυτική, θρομβολυτικό, θρομβολυτικός παράγοντας
thrombolytic systemθρομβολυτικό σύστημα, σύστημα θρομβόλυσης
thrombolytic therapy (TLT, TT)θρομβολυτική θεραπεία, θεραπεία θρομβόλυσης, θεραπεία με θρομβολυτικά
thrombopathiaθρομβοπάθεια
thrombopathyθρομβοπάθεια
thrombopeniaθρομβοκυτταροπενία, θρομβοκυττοπενία, θρομβοκυτοπενία, θρομβοπενία
thrombopenicθρομβοπενικός
thrombophiliaθρομβοφιλία
thrombophlebitis (TP)θρομβοφλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτις
thrombophlebitis migrans (TPM)μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα, μεταναστευτική θρομβοφλεβίτις
thrombophlebitis of vena cavaθρομβοφλεβίτιδα κοίλης φλέβας, θρομβοφλεβίτις κοίλης φλέβας
thromboplasticθρομβοπλαστικός
thromboplastic activity of the amniotic fluid (TAAF)θρομβοπλαστική ενέργεια του αμνιακού υγρού
thromboplastic cell component (TCC)θρομβοπλαστικό κυτταρικό συστατικό
thromboplastic plasma component (TPC)θρομβοπλαστικό συστατικό του πλάσματος
thromboplastidαιμοπετάλιο, θρομβοκύτταρο
thromboplastin antibodyαντίσωμα κατά θρομβοπλαστίνης
thromboplastin generation test (TGT)δοκιμασία αναπαραγωγής θρομβοπλαστίνης
thromboplastin time (TPT)χρόνος θρομβοπλαστίνης
thromboplastinogenαντιαιμοφιλική σφαιρίνη, αντιαιμοφιλικός παράγοντας, αντιαιμοφιλικός παράγοντας A, θρομβοπλαστινογόνο, παράγοντας VIII, προθρομβοκινάση, συμπαράγοντας αιμοπεταλίων, συμπαράγοντας αιμοπεταλίων I
thrombopoiesisθρομβογένεση, θρομβοκυτταροποίηση, θρομβοποίηση, θρόμβωση, παραγωγή θρομβοκυττάρων, σχηματισμός θρόμβου
thrombopoiesis-stimulating factor (TSF)παράγοντας διεγείρων τον σχηματισμό αιμοπεταλίων
thrombopoieticθρομβοποιητικός
thrombopoietin-receptor agonist (TPO-RA)αγωνιστής του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης
thromboprophylacticθρομβoπροφυλακτικός, θρομβoπροφυλακτική, θρομβoπροφυλακτικό
thromboprophylaxis (TP)θρομβοπροφύλαξη, προληπτική αντιθρομβωτική αγωγή, αντιθρομβωτικός
thromboreductiveθρομβομειωτικός
thrombosedθρομβωμένος, θρομβωμένη, θρομβωμένο, θρομβωθείς, θρομβωθείσα, θρομβωθέν, που έχει υποστεί θρόμβωση
thrombosed varicose veinθρομβωθείς κιρσός
thrombosinusitisθρομβοκολπίτιδα, θρομβοκολπίτις
thrombosis (thromb.)θρόμβωση, θρόμβωσις, σχηματισμός θρόμβου
thrombosis of portal veinθρόμβωση πυλαίας φλέβας, θρόμβωση της πυλαίας φλέβας, πυλαία φλεβική θρόμβωση, πυλαία θρόμβωση, πυελοθρόμβωση, πυλαιοθρόμβωση
thrombosis preventionθρομβοπροφύλαξη, πρόληψη θρόμβωσης, προφύλαξη για τη θρόμβωση, προφύλαξη για τη φλεβοθρόμβωση
thrombosis prophylaxisθρομβοπροφύλαξη, πρόληψη θρόμβωσης, προφύλαξη για τη θρόμβωση, προφύλαξη για τη φλεβοθρόμβωση
thrombosis risk assessment (TRA)εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης, εκτίμηση κινδύνου για θρόμβωση, εκτίμηση θρομβωτικού κινδύνου, εκτίμηση θρομβοεμβολικού κινδύνου
thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS)σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία
thrombospondin (THBS, TSP)θρομβοσπονδίνη
thrombostasisθρομβόσταση
thrombostheninθρομβοσθενίνη
thrombotest (TT)θρομβοτέστ
thromboticθρομβωτικός, θρομβωτική, θρομβωτικό
thrombotic microangiopathy (TMA)θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
thrombotic occlusionαπόφραξη από θρόμβο, θρομβωτική απόφραξη
thrombotic phlegmasiaλεύκη επώδυνος φλεγμονή
thrombotic stormθρομβωτική καταιγίδα
thrombotic strokeθρομβωτικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θρομβωτικό εγκεφαλικό επεισόδιο
thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΘΘΠ), θρομβωτική θρομβοκυττοπενική πορφύρα (ΘΘΠ), θρομβωτική-θρομβοκυτταροπενική πορφύρα (ΘΘΠ)
thrombotic vegetationεκβλάστηση θρόμβου
thromboxane (Tx, Thx, TxA, TX)θρομβοξάνη
thromboxane A2 (TxA2)θρομβοξάνη Α2
thromboxane B (TxB)θρομβοξάνη Β
thromboxane B2 (TxB2)θρομβοξάνη Β2
thrombus (throm, thromb)θρόμβος, θρόμβος αίματος, αιματικός θρόμβος, πήγμα αίματος
thrombus depositionεναπόθεση θρόμβου
thrombus formationθρομβογένεση, θρόμβωση, σχηματισμός θρόμβου
thrombus formation time (TFT)χρόνος σχηματισμού θρόμβου
total peripheral vascular resistance (TPVR)ολική περιφερική αγγειακή αντίσταση
transarterial chemoembolization (TACE)ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός, διαρτηριακός χημειοεμβολισμός
transcatheter arterial chemoembolization (TACE)ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός, αρτηριακός χημειοεμβολισμός μέσω καθετήρα
transcommisural valvuloplastyδιασυνδεσμική βαλβιδοπλαστική
transcranial vascular ultrasound (TVU)διακρανιακή αγγειακή υπερηχογραφία
transfemoral artery access (TFA)διαμηριαία αρτηριακή προσπέλαση, διαμηριαία αρτηριακή πρόσβαση, προσπέλαση από τη μηριαία αρτηρία
transjugular intrahepatic portosystemic stent shunting (TIPSS)διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση, διαδερμική διασφαγιτιδική ενδοπατική πυλαιοσυστηματική επικοινωνία, διασφαγιτιδική διηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση, διαδερμική διασφαγιτιδική διηπατική πυλαιοσυστηματική επικοινωνία
transluminalδιαυλικός, διαυλική, διαυλικό
transluminal angioplasty (TAP)διαυλική αγγειοπλαστική
transluminal balloon angioplasty (TBA)διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι, διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλονάκι
transmural valvuloplastyδιατοιχωματική βαλβιδοπλαστική
transradialδιακερκιδικός, διακερκιδική, διακερκιδικό
transradial catheterizationκαθετηριασμός με διακερκιδική προσπέλαση, διακερκιδική προσπέλαση, κερκιδική προσπέλαση, καθετηριασμός της κερκιδικής αρτηρίας, καθετηριασμός μέσω της κερκιδικής αρτηρίας
transscleral cyclophotocoagulation (TSCPC, TSCP, TCP)διασκληρική κυκλοφωτοπηξία
transverse sinus thrombosisθρόμβωση εγκαρσίου κόλπου
traumatic thrombosisμετατραυματική θρόμβωση
travel-related thrombosisθρόμβωση που σχετίζεται με τα ταξίδια, θρόμβωση που προκαλείται από τα ταξίδια
Trendelenburg positionθέση Trendelenburg, θέση Τρεντελενμπούργκ, ύπτια θέση με το κεφάλι σε επίπεδο χαμηλότερο από τα πόδια, ανάρροπος θέση, ανάρροπος θέσις, ανάρροπη θέση
triad of Virchowτριάδα του Virchow, τριάδα του Βέρχιο
trisodium citrate anticoagulantαντιπηκτικό κιτρικού νατρίου
trunk of the saphenous veinsστέλεχος των σαφηνών φλεβών
two-dimensional ultrasoundδισδιάστατος υπέρηχος, δισδιάστατοι υπέρηχοι, δισδιάστατη υπερηχογραφία, διδιάστατος υπέρηχος, διδιάστατοι υπέρηχοι, διδιάστατη υπερηχογραφία
type I endoleakενδοδιαφυγή τύπου Ι, τύπου Ι ενδοδιαφυγή
type II endoleakενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ, τύπου ΙΙ ενδοδιαφυγή
type III endoleakενδοδιαφυγή τύπου ΙΙΙ, τύπου ΙΙΙ ενδοδιαφυγή
type IV endoleakενδοδιαφυγή τύπου IV, τύπου IV ενδοδιαφυγή
type V endoleakενδοδιαφυγή τύπου V, τύπου V ενδοδιαφυγή
ultrasonographyυπερηχογραφία, υπερηχογράφημα, υπερηχογράφηση
ultrasound surgery (US)υπερηχογραφική χειρουργική, χειρουργική με υπέρηχους, χειρουργική υπερήχων
ultrasound wandκεφαλή υπερήχων
ultrasound-assisted intra-arterial thrombolysisυποβοηθούμενη από υπερήχους ενδαρτηριακή θρομβόλυση
ultrasound-assisted thrombolysisυποβοηθούμενη από υπερήχους θρομβόλυση, θρομβόλυση υποβοηθούμενη από υπερήχους
ultrasound-guidedυπό την καθοδήγηση υπερηχογραφήματος, με την καθοδήγηση υπερηχογραφήματος, µε τη βοήθεια υπερηχογραφήµατος, διά υπερηχογραφήµατος, υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με υπερηχογραφική καθοδήγηση, καθοδηγούμενος υπερηχογραφικώς
unfractionated (UF)μη κλασματοποιημένος, ακλασματοποίητος
unfractionated heparin (UFH, UH)μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, ακλασματοποίητη ηπαρίνη
upper-thigh stocking with beltκάλτσα ριζομηρίου με ζώνη
urokinase pulmonary embolism trial (UPET)μελέτη θεραπείας πνευμονικής εμβολής με ουροκινάση
uterine artery embolization (UAE)εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας (ΕΜΑ), εμβολισμός ινομυώματος της μήτρας, εμβολισμός ινώματος της μήτρας, εμβολισμός της μητρικής αρτηρίας (ΕΜΑ)
uterine fibroid embolization (UFE)εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας (ΕΜΑ), εμβολισμός ινομυώματος της μήτρας, εμβολισμός ινώματος της μήτρας, εμβολισμός της μητρικής αρτηρίας (ΕΜΑ)
vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)ανοσολογικής αρχής θρομβωτική θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό
vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT)θρομβοφιλική θρομβοπενία ανοσολογικής αιτιολογίας μετά από εμβολιασμό
vaccine-induced thrombocytopenia and thrombosis (VITT)θρομβοπενία και θρόμβωση μετά από εμβολιασμό, θρομβοκυτταροπενία και θρόμβωση μετά από εμβολιασμό
Valsalva maneuverχειρισμός Βαλσάλβα, χειρισμός του Βαλσάλβα, χειρισμός Valsalva, χειρισμός του Valsalva, μανούβρα Valsalva, μανούβρα Βαλσάλβα, δοκιμασία Valsava, δοκιμασία Βαλσάλβα, εκπνοή με κλειστή τη γλωττίδα
Valsalva's testδοκιμασία Βαλσάλβα, δοκιμασία Valsalva
valve thrombosis (VT)βαλβιδική θρόμβωση, θρόμβωση βαλβίδας, θρόμβωση βαλβίδος
valvuloplastyβαλβιδοπλαστική
varicose veinsκιρσοί
vascularαγγειακός, αγγειακή, αγγειακό, αγγειοβριθής, αγγειοβριθές, αγγειώδης, αγγειώδες
vascular access complicationεπιπλοκή κατά την προσπέλαση αγγείου
vascular access device (VAD)συσκευή αγγειακής πρόσβασης
vascular addressinαγγειακή αντρεσίνη
vascular and interventional radiology (VIR)αγγειακή και επεμβατική ακτινολογία
vascular anomalyαγγειακή ανωμαλία
vascular bedαγγειακή κοίτη, αγγειακό δίκτυο
vascular branchκλάδος φλέβας
vascular bundleαγγειώδης δεσμίδα, ηθμαγγειώδης δεσμίδα, ημθαγγειώδης δεσμίδα, αγγειακό σύστημα φυτών
vascular bypass dysfunctionδυσλειτουργία αγγειακής παράκαμψης
vascular bypass graftπαρακαμπτήριο μόσχευμα αγγείου
vascular cambiumαγγειώδες κάμβιο, αγωγό κάμβιο, κάμβιο αγωγού ιστού
vascular capacityαγγειακή χωρητικότητα
vascular catheter specimen collectionλήψη δείγματος από αγγειακό καθετήρα
vascular cauterisationκαυτηρίαση αγγείου
vascular cell adhesion molecule (VCAM)μόριο πρόσφυσης κυττάρων στα αγγεία, μόριο προσφύσεως κυττάρων στα αγγεία
vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1)μόριο 1 πρόσφυσης κυττάρων στα αγγεία, μόριο 1 προσφύσεως κυττάρων στα αγγεία
vascular claudication (VC)διαλείπουσα χωλότητα αγγειακής αιτιολογίας
vascular compartmentαγγειακός βόθρος
vascular complianceαγγειακή ενδοτικότητα, αγγειακή ελαστικότητα, αγγειακή διατασιμότητα
vascular compromiseαγγειακή ανεπάρκεια
vascular cylinderαγγειακός κύλινδρος, αγγειώδης κύλινδρος, κεντρικός κύλινδρος, άξονας αγγείου μίσχου, στήλη
vascular dementiaαγγειακή άνοια, πολυεμφρακτική άνοια
vascular disease (VD)αγγειακή πάθηση, αγγειακή νόσος, αγγειακή ασθένεια, αγγειακό νόσημα, αγγειοπάθεια
Vascular Disease Foundation (VDF)Ίδρυμα Αγγειακών Παθήσεων
vascular disease of the heart (VDH)καρδιακή αγγειοπάθεια
vascular disorderαγγειακή διαταραχή
vascular disordersαγγειακές διαταραχές
vascular distensibilityαγγειακή διατασιμότητα
vascular endothelial growth factor (VEGF)αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου, αυξητικός αγγειακός παράγων ενδοθηλίου, αυξητικός αγγειακός παράγοντας ενδοθηλίου, αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, παράγοντας ανάπτυξης του ενδοθηλίου των αγείων
vascular endotheliumαγγειακό ενδοθήλιο
vascular fragilityευθραυστότητα αγγείων
vascular graft occlusion (VGO)απόφραξη αγγειακού μοσχεύματος
vascular granulation tissueαγγειοβριθής κοκκιώδης ιστός
vascular headache (VH)ημικρανία, κεφαλαλγία αγγειακής αιτιολογίας
vascular hemophiliaαγγειοαιμορροφιλία, νόσος von Willebrand, σύνδρομο Minot-von Willebrand, σύνδρομο Willebrand, ψευδοαιμορροφιλία
vascular imagingαπεικόνιση αγγείου
vascular injuryκάκωση αγγείου
vascular insufficiencyαγγειακή ανεπάρκεια
vascular interventional radiology (VIR)αγγειακή επεμβατική ακτινολογία
vascular lacunaαγγειακός βόθρος
vascular layer of eyeballαγγειώδης χιτώνας οφθαλμού, ραγοειδής χιτώνας οφθαλμού
vascular leak syndrome (VLS)σύνδρομο αγγειακής διαφυγής
vascular medicineαγγειακή ιατρική, αγγειολογία
vascular membraneαγγειακή μεμβράνη
vascular murmurαγγειακό φύσημα
vascular neurologistαγγειονευρολόγος, αγγειακός νευρολόγος
vascular neurologyαγγειονευρολογία, αγγειακή νευρολογία
vascular occlusionαγγειακή απόφραξη
vascular occlusive episode (VOE)αγγειακό αποφρακτικό επισόδιο
vascular operationχειρουργική επέμβαση αγγείου
vascular patchαγγειακό εμβάλωμα
vascular pedicleαγγειακός μίσχος
vascular permeability (VP)αγγειακή διαπερατότητα, αγγειοδιαπερατότητα, διαπερατότητα των αγγείων
vascular permeability factor (VPF)παράγοντας αγγειακής διαπερατότητας, αγγειακός παράγοντας διαπερατότητας, αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου, αυξητικός αγγειακός παράγων ενδοθηλίου, αυξητικός αγγειακός παράγοντας ενδοθηλίου, αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, παράγοντας διαπερατότητος των αγγείων
vascular plexusαγγειακό δίκτυο
vascular poleαγγειακός πόλος
vascular positionανάρροπος θέση, ανάρροπος θέσις, ανάρροπη θέση
vascular pressureφλεβική πίεση
vascular prosthesisαγγειακή πρόθεση
vascular pseudoaneurysmαγγειακό ψευδοανεύρυσμα
vascular pseudoparkinsonismαγγειακός ψευδοπαρκινσονισμός
vascular purpuraαγγειακή πορφύρα
vascular radiology (VAS RAD)αγγειακή ακτινολογία
vascular rayαγγειακή ακτίνα, ακτίνα παρεγχύματος, δευτερογενής εντεριώνια ακτίνα, διαχωριστικό δέσμης αγγείων φυτού
vascular resistance (VR)αγγειακή αντίσταση, αντίσταση των αγγείων
vascular sclerosisαρτηριοσκλήρυνση, αρτηριοσκλήρωση
vascular shuntαγγειακή αναστόμωση
vascular skin conditionαγγειακή δερματοπάθεια
vascular smooth muscle (VSM)λείος μυς των αγγείων
vascular smooth muscle cell (VSMC)αγγειακό λείο μυϊκό κύτταρο, λείο μυϊκό κύτταρο των αγγείων
vascular snareαγγειακός βρόχος
vascular spaceαγγειακός βόθρος
vascular spasmαγγειακός σπασμός, αγγειοσπασμός
vascular specialistαγγειολόγος
vascular spiderαραχνοειδής σπίλος
vascular spreadαιματογενής διασπορά
vascular stentενδαγγειακή πρόσθεση
vascular surgeon (VS)αγγειοχειρουργός
vascular surgery (VS)αγγειοχειρουργική, αγγειακή χειρουργική
Vascular Surgical Society of Great Britain and Ireland (VSSGBI)Αγγειοχειρουργική Εταιρεία Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας
vascular systemαγγειακό σύστημα
vascular testδοκιμασία αγγείου
vascular thrombosisαγγειακή θρόμβωση, αγγειοθρόμβωση
vascular tissueαγγειακός ιστός
vascular toneαγγειακός τόνος
vascular tonusαγγειακός τόνος
vascular tunicαγγειώδης χιτώνας, αγγειώδης χιτώνας οφθαλμού, ραγοειδής, ραγοειδής χιτώνας, ραγοειδής χιτώνας οφθαλμού
vascular tunic of eyeραγοειδής χιτώνας οφθαλμού, αγγειώδης χιτώνας, αγγειώδης χιτώνας οφθαλμού, ραγοειδής, ραγοειδής χιτώνας
vascular ultrasoundυπερηχογράφημα αγγείου
vascular ultrasound (VU)αγγειακή υπερηχογραφία
vascularisationαγγείωση
vascularisedαγγειούμενος, αγγειούμενη, αγγειούμενο
vascularityαγγειοβρίθεια
vascularizationαγγείωση, αγγειογένεση, αγγειοποίηση
vascularizeαγγειώνω
vascularizedαγγειοβριθής, αγγειοβριθές, με αγγεία, αγγειοποιημένος, που έχει αγγειοποιηθεί
vascularized budsεκβλαστήσεις
vascular-targetedαγγειακής στόχευσης, αγγειακά στοχευμένος, αγγειοειδικός
vascular-targeted photodynamic therapyαγγειακής στόχευσης φωτοδυναμική θεραπεία, αγγειακά στοχευμένη φωτοδυναμική θεραπεία, αγγειοειδική φωτοδυναμική θεραπεία
vasculatureαγγείωση
vasculiticαγγειιτιδικός
vasculitic rashαγγειιτιδικό εξάνθημα
vasculitisαγγειΐτις, αγγειίτιδα, φλεγμονή αγγείου
vasculitis cerebralαγγειίτιδα εγκεφάλου
vasculitis gastrointestinalαγγειίτιδα γαστρεντερικού συστήματος
vasculitis necrotisingαγγειίτιδα νεκρωτική
vasculogenesisαγγειογένεση, αγγειοπλασία, αγγειοποίηση
vasculogenicαγγειακής αιτιολογίας, αγγειογενής
vasculogenic erectile dysfunction (VED)στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας
vasculogenic impotenceανικανότητα αγγειακής αιτιολογίας
vasculolymphaticαγγειολεμφικός
vasculomotorαγγειοκινητικός
vasculopathyαγγειοπάθεια
vasculoseαγγειώδης
vasculotoxicαγγειοτοξικός
vein specialistφλεβολόγος, αγγειολόγος
vein thrombosis (VT)φλεβική θρόμβωση (ΦΘ), φλεβοθρόμβωση (ΦΘ), θρόμβωση των φλεβών, θρόμβωση φλέβας
vena cava (VC)κοίλη φλέβα
vena cava thrombosis (VCT)θρόμβωση κοίλης φλέβας
venographyφλεβογραφία
venologistφλεβολόγος
venologyφλεβολογία
venothromboembolicφλεβοθρομβοεμβολικός
venous foot pump (VFP)αεροθάλαμος συμπίεσης φλεβών άκρου ποδός (ΑΣΦΑΠ)
venous insufficiencyφλεβική ανεπάρκεια
venous leg ulcerφλεβικό έλκος ποδιού, άτονο έλκος
venous obstructionφλεβική απόφραξη, απόφραξη φλέβας
venous outflow obstruction (VOO)απόφραξη φλεβικής εκροής
venous refluxφλεβική παλινδρόμηση
venous reflux disease (VRD)νόσος φλεβικής παλινδρόμησης
venous reflux time (VRT)χρόνος φλεβικής παλινδρόμησης
venous rheographyρεοφλεβογραφία
venous stasisφλεβική στάση
venous thromboembolic disease (VTD, VTED)φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ, ΦΘΕΝ)
venous thromboembolic episode (VTE)φλεβικό θρομβοεμβολικό συμβάν, φλεβικό θρομβοεμβολικό σύμβαμα, φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο
venous thromboembolic event (VTE)φλεβικό θρομβοεμβολικό συμβάν, φλεβικό θρομβοεμβολικό σύμβαμα, φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο
venous thromboembolism (VTE)φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), φλεβικός θρομβοεμβολισμός (ΦΘΕ), φλεβικό θρομβοεμβολικό συμβάν, φλεβικό θρομβοεμβολικό σύμβαμα, φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο
venous thrombosis (VT)φλεβική θρόμβωση (ΦΘ), φλεβοθρόμβωση (ΦΘ), θρόμβωση των φλεβών, θρόμβωση φλέβας
venous thrombosis deep limbεν τω βάθει φλεβική θρόμβωση άκρου, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση άκρου
venous thrombosis limbφλεβική θρόμβωση άκρου, φλεβοθρόμβωση άκρου
venous thrombosis superficial limbεπιπολής φλεβική θρόμβωση άκρου, επιπολής φλεβοθρόμβωση άκρου
venous thrombusφλεβικός θρόμβος
venous ulcerφλεβικό έλκος, άτονο έλκος
ventricular thrombosisθρόμβωση κοιλίας
vessel lumenαυλός αγγείου
Virchow's triadτριάδα του Virchow, τριάδα του Βέρχιο
vitamin Dβιταμίνη D, αντιρραχητική βιταμίνη, ασβεστιοφερόλη, καλσιφερόλη, βιταμίνη του ήλιου
vitamin Kβιταμίνη Κ
vitamin K antagonist (VKA)ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ
warfarin (Coumadin)βαρφαρίνη, γουαρφαρίνη, ουαρφαρίνη
warfarin dose index (WDI)δείκτης δόσης βαρφαρίνης, δείκτης δοσολογίας βαρφαρίνης
warfarin embryopathyεμβρυοπάθεια εκ βαρφαρίνης
warfarin re-infarction study (WARIS)μελέτη επανεμφράγματος υπό αγωγή βαρφαρίνης
warfarinizationβαρφαρινοποίηση, χορήγηση βαρφαρίνης, αγωγή με βαρφαρίνη
well-developed collateral circulation (WDCC)καλώς ανεπτυγμένη παράπλευρη κυκλοφορία, καλή παράπλευρη κυκλοφορία
World Thrombosis Day (WTD)Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης
X-linked thrombocytopenia (XLT)φυλοσύνδετη θρομβοπενία
α2-antiplasminαναστολέας πλασμίνης, άλφα 2-αντιπλασμίνη, α2-αντιπλασμίνη

Last updated: June 5, 2021, 13:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *